Over Kinkhoest

Er zijn weer gevallen van kinkhoest. Om kinkhoest te voorkomen kan de moeder gevaccineerd worden.  Dat is heel nuttig, omdat kinkhoest vooral voor hele kleine kinderen gevaarlijk kan zijn, voor kinderen jonger dan drie maanden.
Het misverstand eerst dat antroposofische artsen tegen vaccineren zijn.
Dat is niet het geval. Ze zijn wel voor nádenken over vaccineren.

Hieronder vindt u chronologisch artikelen en commentaren die hier vanaf het begin van de corona crisis zijn verschenen.

 
Artikel in de Telegraaf over vaccinaties en oversterfte. Hammink, arts en specialist ouderengeneeskunde en Felix van der Wissel, huisarts in een opinieartikel de vraag ‘Moet de oorzaak van de aanhoudende oversterfte niet eerst boven water?’
Onderstaand publiceren wij het betoog van artsen Hammink en Van der Wissel dat wij als Artsen Collectief onderschrijven: “Dat de ’herhaalprik’­campagne tegen corona in volle gang is, baart de artsen Jorine Hammink en Felix van der Wissel grote zorgen. ,,Een belangrijke vraag hangt immers nog altijd boven de markt: is er een mogelijke link tussen de aanhoudende oversterfte en de coronavaccins?

Veilig’ is doorgaans een begeleidende belofte bij vaccineren. Maar bij de corona-herhaalprik voelt deze ongemakkelijk. Een belangrijke vraag over de aanhoudende ’oversterfte’ hangt immers nog altijd boven de markt. In oktober stierven in Nederland bijna 1800 mensen meer (16%) dan verwacht, volgens het CBS. Is een deel van de extra sterfgevallen mogelijk te linken aan de coronavaccins? Dat valt op dit moment niet uit te sluiten, omdat onafhankelijke wetenschappers geen toegang hebben tot de data die nodig is om dit uit te zoeken. Zou deze vraag niet eerst beantwoord moeten worden, voordat we weer massaal gaan vaccineren?

Binnen- en buitenland

Sommige insiders vinden het niet nodig om de corona vaccins te betrekken in de mix van mogelijke verklaringen voor de oversterfte. Maar in ons land (en ook daarbuiten) zien we niet-coronagerelateerde oversterfte sinds de start van de vaccinaties. Verontrustende signalen over deze oversterfte staan in rapportages uit binnen¬ en buitenland, onder meer van bijwerkingencentrum Lareb. In januari 2021 startte in ons land de vaccinatiecampagne. Ruim drie maanden later waren 3,7 miljoen prikken gezet. Bij Lareb stond de teller toen op 257 gemelde sterfgevallen, van wie zo’n 60% overleed binnen één week na de vaccinatie.

Je zou nu kunnen zeggen: er overlijden voortdurend mensen, zeker in de oudere leeftijdsgroepen die als eerste in aanmerking kwamen voor coronavaccinatie – er hoeft dus geen verband te zijn. Het klopt dat sterven na vaccinatie niet hetzelfde is als sterven door vaccinatie. Maar plotselinge sterfte kort na vaccinatie is wel een signaal dat serieus mag worden genomen. Zeker als de sterftecijfers in perspectief zijn te plaatsen.

En dat kan door er een andere Lareb-rapportage bij te nemen: die over de gemelde bijwerkingen na griep- en pneumokokkenvaccinatie in seizoen 2020-2021. Er werden toen ruim 4 miljoen vaccins toegediend, aan voornamelijk oudere leef tijdsgroepen. Lareb ontving twee meldingen van overlijden (zeven en acht dagen na de prik). Inmiddels heeft Lareb in totaal ruim 700 meldingen binnen van overlijden na coronavaccinatie.

Deskundigen hebben geen sluitende verklaring voor de oversterfte,
mede doordat het RIVM en de GGD’s sommige data uit
privacy oogpunt niet kunnen delen.

Daar komt bij dat de veiligheid van de twee nieuwe herhaalprikken van Pfizer en Moderna is omgeven door onzekerheden. Het type (lab)onderzoek dat is gedaan kan geen uitsluitsel ge ven over de balans tussen de mogelijke voor- en nadelen van beide vaccins. Terwijl dit een cruciaal punt is als het gaat over het vaccineren van groepen met weinig kans op een ernstig beloop van Covid-19, of mensen die reeds een (omikron-)SARS CoV-2-infectie hebben doorgemaakt.

Van de markt halen

De herhaalprik beschikt slechts over een tijdelijke ’voorwaardelijke’ EMA goedkeuring, vanwege acute noodzaak. Dit betekent dat ’aanvullend bewijs over de baten’ moet worden afgewacht. Wanneer vragen rijzen over een mogelijk causaal verband tussen vaccins met zo’n ’noodvergunning’ en oversterfte, dienen de vaccinproducenten aan te tonen dat dit verband er níet is. Slagen zij daar niet in, dan moeten de vaccins van de markt worden gehaald. Onafhankelijke wetenschappers die een verband moeten  bewijzen aan de hand van data die ze niet lijken te krijgen, is omkering van de bewijslast. ’Bij twijfel niet inhalen’ is een populaire samenvatting van het voorzorgsprincipe. Welnu: elke burger zit uit eindelijk zélf aan het stuur in de prikstraat. En daar hangt meer mist dan je misschien op het eerste oog kunt zien.”

Jorine Hammink, arts en specialist ouderengeneeskunde en Felix van der Wissel, huisarts

Bron: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1283490822/moet-oorzaak-oversterfte-niet-eerst-boven-water

Wel of geen booster?

meer informatie (met bronvermelding), zie de website van therapeutecum Aurum, van collega Marco Ephraïm:

Booster ja of nee

Regelmatig werden hier over corona (samenvattingen van) wetenswaardige artikelen uit kranten ed.  geplaatst en tevens het laatste nieuws.

Gezien de gunstige ontwikkelingen mbt de Corona cq  Omikron maar vooral ook gezien  de rampzalige oorlog in de Oekraïne zal er minder aandacht aan besteed worden aan de Corona endemie.

Medicijnen.

Een goed middel ter versterking van de virusweerstand is het antroposofische middel  Infludo Preventief: 2-3xdaags 10 druppels. In risicosituaties of begin van symptomen: 4-6x daags 10 druppels
Een goed aanvullend middel is Ferrum sidereum cps,  dosering: -3x daags 10 druppels (op recept)
Natuurlijk zijn middelen als zink, vitamine D, Selenium, vitamine C enz. ook nuttig.

8-7-22   MRNa‘vaccins’ veilig? > 25% meer hartverwikkelingen.  bron  ABC gezondheid

| 13/06/2022 |
Israël was van in het begin voortrekker en koploper in de mRNA-vaccinatie. En doordat er cijfers bijgehouden worden, zijn de resultaten er ook klaar en duidelijk. Ze werden gepubliceerd in ‘Nature’:
“…meer dan 25% stijging van de cardiovasculaire noodoproepen bij jongeren (16-39 jaar), niet geassocieerd aan COVID-19-infecties, wel met de vaccinatieperiodes. Er is een robuuste en significante associatie tussen de noodoproepen en de vaccinatiecampagnes (1e en 2e dosis) in deze leeftijdscategorie.”
“Dit wijst op vaccin-geïnduceerde, ernstige cardiovasculaire verwikkelingen, en ondersteunt het verband tussen mRNA-vaccinatie en myocarditis (gekende oorzaak van hartstilstand).
Maar ook onopgemerkte of niet gediagnosticeerde gevallen (vooral bij meisjes), zijn een frequente oorzaak van onverwachte hartstilstand en plotse dood bij jonge mensen.”

Coronavaccin Novavax per 14 maart in Nederland beschikbaar

Vanaf 14 maart kunnen mensen die dat willen een Novavax-vaccin krijgen bij de GGD. Dat maakt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag bekend. Van het Novavax-vaccin zijn 2 prikken nodig voor een goede bescherming. Er moet dan minimaal 3 weken tijd zitten tussen de eerste en tweede prik. Het vaccin is op een aantal centrale GGD-vaccinatielocaties beschikbaar. Vanaf vandaag kan men bellen voor een vaccinatieafspraak bij de GGD.

Het Novavax-vaccin is volgens de Gezondheidsraad een alternatief voor mensen die geen mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer en Moderna) of vector-vaccin (Janssen) willen. Het vaccin beschermt in 60-90% van de gevallen tegen ziekte.  Er zijn nog geen gegevens bekend over de bescherming tegen de delta- en omikronvariant van het coronavirus. Omdat bij voorkeur gevaccineerd wordt met een mRNA-vaccin, is Novavax beschikbaar op basis van ‘Informed consent’. Bij het maken van de vaccinatie-afspraak vraagt de GGD-medewerker of er sprake is van een weloverwogen keuze.

Het kabinet stelt dit eiwitvaccin beschikbaar aan mensen vanaf 18 jaar en ouder die zich nog niet hebben laten vaccineren omdat er tot nu alleen mRNA- of vectorvaccins beschikbaar waren. Het vaccin is op dit moment niet beschikbaar als booster.

Mensen die gevaccineerd willen worden met het Novavax-vaccin kunnen vanaf vandaag de GGD bellen op het speciale nummer 0800-0174.

 [HdR]  Heeft vaccineren met Novavax  nog zin?  of is het Mosterd na de maaltijd?

Heel veel mensen hebben al een Omikron infectie gekregen. Dat geeft een goede weerstand, een betere dan een vaccinatie of booster.

Voor mensen  die de Omikron  nog niet hebben gekregen en daar niet op willen wachten, misschien ook omdat ze kwetsbaar zijn, is dit vaccin een goede mogelijkheid.

Let wel: voor een QRcode is volledige vaccinatie noodzakelijk.

Trouw, 5 maart 2022, Stan Baggen: Schaf die Europese 3G pas dan ook af

handhaven van het DCC niets met de epidemiologische situatie te maken.
“Minister Kuipers geeft misleidende informatie ‘.

Het 3G-coronatoegangsbewijs wordt op dit moment niet gebruikt binnen Nederland.
Het kabinet vindt dat in de huidige epidemiologische situatie niet nodig. Toch blijft Nederland wel de Europese versie van 36 gebruiken bij reizigers die Nederland in reizen. Die Europese versie heet het Digitaal Corona Certificaat, afgekort tot DCC, en het kabinet is er voorstander van om de Europese verordening die dit DCC mogelijk maakt tot minstens de zomer van 2023 te verlengen.
Daarmee blijft Nederland het vrije verkeer van Europese burgers ernstig beperken. Reizigers die geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben, moeten zich voor hun reis naar Nederland laten testen.
Dat is zeer belastend. Mensen met een kleine portemonnee of een drukke agenda kunnen niet verantwoord op reis als het maar de vraag is of ze op de beoogde datum weer temg naar Nederland kunnen. Vooral voor mensen uit een lagere sociaal-economische klasse wordt reizen zo moeilijk, ongeacht of dat voor werk, familiebezoek of een welverdiende vakantie is.

Een DCC zou alleen zinvol kunnen zijn als de besmettingsgraad in Nederland aanzienlijk lager is dan in de rest van de Europese Unie. Dat is niet het geval. Zelfs volgens minister Kuipers heeft het handhaven van het DCC niets met de epidemiologische situatie te maken.
Op 15 februari 2022 schreef hij de Tweede Kamer dat reizigers altijd om een DCC wordt gevraagd, ongeacht de situatie in het land van herkomst en ook als die verbetert. Dat zou in lijn zijn met Europese afspraken, zoals vastgelegd in de herziening van de Europese Raadsaanbeveling 1475.
Deze beweringen zijn op zijn zachts gezegd misleidend.
Er bestaan namelijk helemaal geen Europese afspraken die de lidstaten verplichten tot het handhaven van reisbeperkingen. De herziene Raadsaanbeveling stelt juist dat het vrije verkeer van burgers zo min mogelijk gehinderd moet worden. Beperkingen zouden moeten worden opgeheven zodra de epidemiologische situatie het toelaat. Nederland kiest er dus helemaal zelf voor om reisbeperkingen in stand te houden.

De wettelijke grondslag voor de in Nederland geldende inreisbeperkingen is ook nog eens flinterdun. De beperkingen volgen uit de tijdelijke aanpassingen die in verband met corona in de Wet publieke gezondheid zijn opgenomen.
Maar de minister mag deze bevoegdheid alleen toepassen als dat gelet op de ernst van de bedreiging van de volksgezondheid noodzakelijk is, als het in overeenstemming is met de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat, als het de uitoefening van grondrechten zo min mogelijk beperkt en als het aan het doel van de pandemiebestrijding evenredig is.
Een enkele verwijzing naar niet bestaande Europese afspraken is dus ‘ duidelijk onvoldoende en de epidemiologische situatie in het land van herkomst zou wel degelijk relevant horen te zijn.

Uitzondering wordt regel
Kortom, minister Kuipers schetst de Tweede Kamer een onjuist beeld van Europese afspraken. De minister laat zo ook precies het probleem van de DCC-verordening zien: formeel is het een regelmg die het vrije verkeer zo min mogelijk wil beperken, maar in de praktijk wordt de beperking gestandaardiseerd en daardoor eenvoudig uit te voeren, zonder dat nog gevraagd wordt wat de zin ervan is. Wat als een uitzondering begon, dreigt regel te worden. Dat is in strijd met de beginselen van de Europese Unie en de rechten van haar burgers.

Evaluatie over de aanpak van de coronacrisis

Volkskrant 17-2-22, Column Sheila Sitalsing

……………..
… uit de evaluatie die de Onderzoeksraad voor Veiligheid maakte van de eerste maanden Na Corona. De leiding van het land was matig voorbereid en onmachtig en deed maar wat, op hoop van zegen. …
Mateloos boeiend deel van de analyse: hoe de voltallige crisisleiding zich fixeerde op alles wat meetbaar is. Het aantal volle bedden op de intensive care, de hoeveelheden getesten, een R van 1,234971.
Het diapositief daarvan, alles wat zich niet liet vangen in getallen en zich niet liet plotten in een grafiek, was derhalve weerloos. Verdwenen levensvreugde, nooit genoten onderwijs, een operatie die niet doorging, lege theaters, verboden bibliotheken, een klap van de mishandelaar met wie slachtoffers in lockdown werden geduwd, het eenzame sterven van dierbaren in het verpleegtehuis omdat iemand boven in de voedselketen het krankzinnige besluit had genomen dat zo’n mensonterend einde júíst in het algemeen belang was. Wat niet is, valt niet te meten en wat niet te meten valt, telt niet. De ‘kwalitatieve informatie’, schrijft de Onderzoeksraad, verloor het van ‘de kwantitatieve’.
Misschien komt cijferfixatie elders ook voor, maar het is in elk geval heel erg Nederlands. Fundamentele debatten ontaarden hier meestal in schande spreken van het koopkrachtplaatje in drie cijfers achter de komma voor het tweede percentiel. Zes komma twee miljard euro bezuinigen, dat begrijpt iedereen. Maar wat we verliezen wanneer de lichte koekoekshommel niet meer vliegt, valt niet te becijferen. Tegenwoordig wordt, naast de ontwikkelingen van het bbp, door het CBS ook ‘de brede welvaart’ in kaart gebracht, bomvol informatie over zachte indicatoren als gezondheid en schone lucht, maar daar is bitter weinig echte belangstelling voor. Ook niet bij leden van de Tweede Kamer die nota bene zelf aan het CBS vroegen om niet alleen naar welvaart maar ook naar welzijn te kijken. Veel te ingewikkeld.
Geen wonder dat de kunsten als eerste sneuvelen zodra het een beetje tegenzit. Daar valt weinig aan te meten.
Doe dit in een volgende crisis niet, adviseert de Onderzoeksraad. Probeer dan niet de onzekerheid te bestrijden door zoveel mogelijk harde data te verzamelen en die zaligmakend te verklaren. Houd rekening met de dingen die je niet kan meten, niet kan weten, niet kan voorzien.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vaccineren van kinderen

18-1-22:       Uitgebreide visie van kritische artsen:
https://artsencollectief.nl/wp-content/uploads/2022/01/ACC-brochure-8redenen-5-12.pdf

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10-01-22  NOS: Vanaf eind januari kunnen kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronavaccinatie krijgen, meldt het RIVM. De Gezondheidsraad noemt het vaccineren van kinderen vooral belangrijk om de zeer zeldzame, maar ernstige ontstekingsziekte MIS-C te voorkomen. De Raad noemt het vaccin veilig voor kinderen, maar zegt dat de keuze bij de ouders ligt.
………………………………………………………………………………………………………………..
Ondertussen neemt de Omikron corona-variant snel toe en is in delen van het land en met name in de grote steden al de meest voorkomende corona infectie. Dat is in feite heel gunstig, want de Omikron-corona variant is duidelijk milder dan de tot voor kort meest gangbare  Delta variant.
De Omikron is actief in de bovenste luchtwegen, terwijl de Delta variant diep in de longen werkt.
Het is ook te zien aan de torenhoge besmettingen, terwijl de ziekenhuis opnames juist afnemen.
Het zeer besmettelijke van de Omikron zal ertoe leiden dat het binnenkort de meest voorkomende corona infectie is– met als gangbare symptomen verkoudheidsklachten, hoofdpijn en vermoeidheid. (Delta: naast verkoudheidsklachten benauwdheid, koorts, verlies van reuk en smaak).
De Omikron vormt geen risico – met uitzondering van zeer kwetsbare mensen, die er nog wel van in het ziekenhuis kunnen belanden. Samen met de hoge besmettelijkheid kan dat toch nog tot een opname piek leiden, en wat dat betreft is de huidige lockdown nog wel enigszins begrijpelijk zolang de piek van ziekenhuis opnames nog niet voorbij is.

Minder begrijpelijk is de booster campagne tegen de Omikron: Als booster gebruikt men  het gangbare Pfizer vaccin. Dat is een vaccin wat gericht is op de Delta variant en die niet tegen de Omikron werkt. Als je met twee prikken niet beschermd bent, waarom dan wel een derde nemen, hebben veel mensen zich terecht afgevraagd. Daar is ook geen goed antwoord op.

Er wordt wel gezegd dat niemand de Omikron zal kunnen ontlopen. Dat zou dus een goede zaak zijn, want de Omikron is een milde coronavariant die ons kan verlossen van de Deltavariant door hem te verdringen.. In het voorjaar komt er een nieuw Pfizer vaccin tegen…de Omikron!

Met name onder de kinderen en de jeugd zal de verspreiding van Omikron natuurlijk heel snel kunnen gaan. Ook dat is geen probleem. Deze groep heeft van de Delta al weinig klachten, hooguit verkoudheidsklachten, en van de Omikron zullen de klachten nog minder zijn. Het is dan nog maar zeer de vraag of de zeer zeldzame Mis-c ziekte ook bij de Omikron zal optreden.

Een infectie geeft een veel betere en bredere immuniteitsreactie dan een vaccin. Dus waarom nu vaccineren? Een Omikron infectie zal het veel beter doen.

De hele corona situatie is wezenlijk aan het veranderen. Maar het beleid is helaas nog niet veranderd. Nog steeds zet men in op vaccineren. Ook van gezonde kinderen en jeugdigen.
Men beschouwt het mRNA vaccin als veilig, probleemloos. Heel soms ontstaat er echterbij kinderen een hartspierontsteking na een vaccinatie. Bovendien zijn de lange termijn effecten nog niet zeker.
Juist bij kinderen die nog een heel leven een gezond immuunsysteem nodig zullen hebben moet men zeer terughoudend zijn met de vaccineren, zeker in deze nieuwe situatie.

Momenteel worden al meerdere nieuwe boosterrondes afgekondigd. In maart, mei/juni en oktober.
President Macron zei het onlangs zo: “ ons beleid is heel simpel: vaccineren, vaccineren, vaccineren.
En ja, de wereld lijkt in de ban van vaccineren. Er heerst een vaccinatie-drang, om niet te zeggen een vaccinatie-obsessie. Het is heel droevig dat die zich nu ook op de kinderen richt.

Huib de Ruiter, huisarts

P.S.  Boosterprikken?

(Eerder bericht:Iedereen van 18 jaar en ouder die dat wil kan een boosterprik krijgen.
De boosterprikken worden gegeven door de GGD. 
Iedereen krijgt een boosterprik met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). Er is geen keuze mogelijkheid.)
Maar: een boosterprik is nu achterhaald; zie bovenstaande.

……………………………………………………………………………………………………………28-12-21………….

Omikronvariant minder ziekmakend

De Belgische Viroloog Xavier Saelens bestudeert het coronavirus al sinds het begin van de pandemie. Hij detecteerde de antistoffen waarmee het virus geneutraliseerd wordt. Saelens heeft ook de omikronvariant onder de loep genomen en ontdekte een belangrijke zwakte van het virus. «Het krooneiwit van het virus is de enterhaak waarmee het cellen binnendringt. Dat lukt omikron goed in de bovenste luchtwegen. Maar het heeft duidelijk meer moeite bij de dieper gelegen longcellen. Onderzoekers uit Hongkong toonden al aan dat omikron zich veel minder snel vermenigvuldigt in menselijk longweefsel dan de deltavariant.
«Op de longcellen zit een specifiek enzym dat het coronavirus gebruikt om de cel binnen te dringen. Zo kan de deltavariant de longen infecteren met mogelijk ernstige gevolgen. Omikron heeft veel moeite om via die weg cellen binnen te komen. Wellicht kan het door een mutatie het enzym nauwelijks gebruiken als toegangspoort. Cellen in de bovenste luchtwegen hebben dat enzym ook, maar daar heeft het virus ook andere opties om binnen te dringen en te repliceren».
………….

…………………

23-12-21 NOS nieuws.   
Het nieuwe Novavax-vaccin moet beschikbaar gesteld worden aan een beperkt aantal mensen, die geen prik met een mRNA-vaccin willen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge. Morgen wordt bekend of die het advies overneemt.
….

Nuvaxovid, zoals het vaccin van Novavax heet, is een subunit-eiwitvaccin. Er zitten onder meer nagemaakte deeltjes in van het spike-eiwit, waar het coronavirus deels uit bestaat. Na een prik ermee maakt het lichaam antistoffen aan. Er zijn twee doses nodig om goede bescherming te bieden. Tussen de twee prikken moet minimaal drie weken zitten.

Milde bijwerkingen
De Gezondheidsraad schrijft dat het Novavax-vaccin tussen de 60 en de 90 procent beschermt tegen het coronavirus en dat de bijwerkingen doorgaans mild zijn, zo is uit onderzoek gebleken. Wel maakt de raad de kanttekening dat het onderzoek naar de effectiviteit van het vaccin is gedaan toen de alfa- en betavariant van het virus dominant waren. De nieuwe varianten, zoals de omikronvariant, zijn een stuk besmettelijker, maar hoe het vaccin van Novavax daartegen werkt, onderzoekt de fabrikant nog.

Het vaccin is maandag goedgekeurd door de Europese Commissie na een positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Nederland heeft 840.000 doses van het Novavax-vaccin ingekocht, die worden waarschijnlijk op zijn vroegst eind februari geleverd.
De Jonge heeft inmiddels de gedragsunit opdracht gegeven om te kijken hoeveel mensen interesse hebben in een eiwit- of geïnactiveerd virusvaccin. “Mocht blijken dat een grotere groep Nederlanders dan verwacht alleen gebruik wil maken van een eiwit- of geïnactiveerd virus-vaccin, dan zal ik bezien hoe Nederland meer vaccins van deze typen kan verwerven”, schreef hij vorige week.

Techniek eerder gebruikt
Vaccintwijfelaars die Novavax-vaccin als alternatief beschouwen voor de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna hebben daar uiteenlopende redenen voor. “mRNA-vaccins bevatten stukjes genetisch materiaal”, zegt emeritus hoogleraar vaccinaties Ben van der Zeijst. “Sommige mensen zijn bang dat hun eigen dna daardoor verandert.” Dat is niet zo, benadrukt Van der Zeijst, maar in het Novavax-vaccin zit het sowieso niet.

Ook wordt aangevoerd dat het vaccin van Novavax een beproefdere techniek bevat dan de mRNA-vaccins. Het klopt gedeeltelijk dat de techniek al langer wordt ingezet, zegt Van der Zeijst: “Eiwitvaccins kennen we ook al bij andere ziektes.” Dat geldt bijvoorbeeld voor vaccins tegen griep, hepatitis B, kinkhoest en HPV. “Maar de specifieke techniek die Novavax gebruikt is wel degelijk modern.”

Mottencellen
Net als de mRNA-vaccins zorgt het Novavax-vaccin ervoor dat het menselijke immuunsysteem uiteindelijk antistoffen aanmaakt tegen het spike-eiwit van het coronavirus. Met het spike-eiwit hecht het coronavirus zich aan menselijke cellen. De mRNA-vaccins bevatten een stukje genetisch materiaal dat ervoor zorgt dat menselijke cellen zelf het spike-eiwit van het coronavirus aanmaken. Het Novavax-vaccin slaat eigenlijk een stapje over: je krijgt in feite direct het spike-eiwit ingespoten.
Om dat te kunnen doen voegt Novavax het genetische materiaal voor het spike-eiwit in het lab toe aan een insectenvirus dat vervolgens cellen van motten infecteert. Die mottencellen maken dan het spike-eiwit aan, wat bij de mRNA-vaccins in het menselijk lichaam gebeurt. Daarna worden die spike-eiwitten van de mottencellen ‘geoogst’ en samengebracht in nanodeeltjes die lijken op de moleculaire structuur van het coronavirus. “Die nanopartikels zijn het moderne deel van het vaccin”, aldus Van der Zeijst.

Geïnactiveerd virus
Voor een deel van de vaccintwijfelaars is ook het Novavax-vaccin geen optie. Zij kiezen voor wat ze een klassiek of traditioneel vaccin noemen. De Europese Unie heeft een optie genomen op één zo’n vaccin, van farmaceut Valneva, maar dat is nog niet op de markt.In tegenstelling tot de andere vaccins bestaat zo’n klassiek vaccin uit een compleet maar geïnactiveerd virus. Ook bijvoorbeeld het Chinese Sinovac-vaccin maakt gebruikt van geïnactiveerd virus. Mogelijk beschermt zo’n vaccin beter tegen nieuwe varianten, omdat het het hele virus bevat en niet alleen het spike-eiwit, is de redenering.

Het demissionaire kabinet ziet vooralsnog weinig heil in het Valneva-vaccin. Als het wordt goedgekeurd en op de markt komt, wil het er in eerste instantie slechts 10.000 doses van aanschaffen, schreef minister De Jonge recent aan de Tweede Kamer.

Maarten Keulemans  20 december 2021 Novavax

Europees geneesmiddelenbureau oordeelt positief over ‘klassiek’ vaccin Novavax Eindelijk heeft Europa er ook een meer klassiek vaccin tegen corona bij. Het vaccin van Novavax, dat maandag werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA, zal naar verwachting vooral twijfelaars over de streep trekken die de huidige vaccins te experimenteel vinden. In een test op 30 duizend Amerikanen bleek het vaccin Novavax in elk geval voor meer dan 90 procent te beschermen tegen ziekte en – gedurende drie maanden – volledig tegen ernstige ziekte. In een test op 30 duizend Amerikanen bleek het vaccin Novavax in elk geval voor meer dan 90 procent te beschermen tegen ziekte en – gedurende drie maanden – volledig tegen ernstige ziekte. Het vaccin van Novavax is een eiwitvaccin, gebaseerd op stukjes synthetisch uitsteekseleiwit van het coronavirus die aaneen geplakt zitten tot nanoklontjes. Dat is een techniek die ook al decennia wordt gebruikt voor vaccins tegen onder meer hepatitis-B, kinkhoest en het baarmoederhalskankervirus HPV. Een van de veelgehoorde klachten onder vaccinweigeraars is dat ze de ‘mRNA-vaccins’ van Pfizer en Moderna en de ‘vectorvaccins’ van Janssen en AstraZeneca te vernieuwend vinden. Het Novavax-vaccin kan dat bezwaar wegnemen, zegt ook voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). ‘We horen dat sommige mensen zich zorgen maken dat je bij de andere vaccins een stukje genetische code krijgt ingespoten, waarna je in je lichaam dit eiwit zelf aanmaakt. Bij dit vaccin wordt het eiwit in het lab gemaakt en geïnjecteerd in je spier.’ Het vaccin werkt ruwweg net zo goed als de inentingen van Pfizer en Moderna. In een test bij 30 duizend Amerikanen en 15 duizend Britten bleek het vaccin voor meer dan 90 procent te beschermen tegen ziekte en – gedurende drie maanden – volledig tegen ernstige ziekte. In de gevaccineerde groep Amerikanen kregen 14 personen corona en werd niemand ernstig ziek; bij een groep die ter controle een nepprik kreeg, werden 63 mensen ziek, van wie 4 ernstig. Arme landen Bejubeld wordt de prik van Novavax ook als het vaccin dat in armere landen uitkomst moet bieden. Het is makkelijk te maken, goedkoop en houdbaar in de koelkast: allemaal eigenschappen die het geschikt maken voor lage- en middeninkomenslanden in vooral Afrika. De alliantie voor vaccinverdeling Covax bestelde om die reden begin dit jaar al 1,1 miljard doses van het vaccin. Europa heeft 200 miljoen doses van het vaccin besteld, waarvan een half miljoen voor de Nederlandse markt. Hoe het vaccin precies in Nederland te verkrijgen zal zijn, is nog onbekend: daarover zal eerst de Gezondheidsraad adviseren. Maar volgens hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede (UMCG) ligt het in de rede dat het vaccin op verzoek via de huisarts kan worden gegeven. ‘Dit vaccin is een goede toevoeging voor de Europese markt’, vindt ook Huckriede. ‘Je krijgt er wellicht mensen mee over de streep die geen vertrouwen hebben in de meer recente vaccinconcepten en die met een conventioneler vaccin beter uit de voeten kunnen.’ Huckriede wijst erop dat het vaccin waarschijnlijk ook is in te zetten als boosterprik. Wel is nog onbekend hoe het vaccin zich gedraagt tegen de omikronvariant die momenteel in opkomst is. Lichte bijwerking De bijwerkingen van het vaccin zijn licht en vergelijkbaar met andere coronavaccins. Bij de proeven kregen ongeveer acht op de tien mensen een zere arm, en zeven op de tien een grieperige reactie: hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn. Alle bijwerkingen trokken na een paar dagen weer weg. Bij een op de honderd zijn de bijwerkingen ernstig genoeg om een of meer dagen thuis te blijven. Dat het vaccin nu pas op de markt komt, heeft vooral te maken met technische problemen waar de Amerikaanse fabrikant Novavax tegenaan zegt te zijn gelopen. Het bedrijf zou er maar niet in slagen om de juiste methode te vinden om de zuiverheid van zijn vaccin aan te tonen – een cruciale controlestap bij het productieproces… De eiwitten zelf worden gekweekt in grote kweekvaten met insectencellen die de eiwitten maken. Het vaccin wordt vervolgens aangevuld met extract uit de Chileense boom Quillaia sapponaria, om het afweersysteem extra op te porren.

17-12-21 Daily mirror  Omicron heeft andere symptomen

Uit onderzoek in Engeland en Zuid-Afrika blijkt:Omicron heeft andere symptomen dan de Delta variant:
Droge hoest, brok in de keel, extreme moeheid, milde spierpijn, nachtelijk zweetaanvallen.
Het lijkt er op dat het ziektebeeld milder is, maar  voor risicopatienten blijft het oppassen

Maak het Valneva-vaccin ook in Nederland beschikbaar

Het in Frankrijk/Oostenrijk ontwikkelde coronavaccin Valneva wordt binnenkort door de EMA goedgekeurd. Dit is het eerste vaccin in Europa dat gebaseerd is op een geïnactiveerd virus. Dit is een type vaccin dat vergelijkbaar is met een ‘ouderwets’ griepvaccin. Nederland koopt dit vaccin echter niet.

Hier kunt u tekenen:
https://petities.nl/petitions/maak-het-valneva-vaccin-ook-in-nederland-beschikbaar?locale=nl

Trouw, Daniël Miedema, 12 december 2021:

Door de hele bevolking te vaccineren, zorgen we ervoor dat een resistente variant van Sars-CoV-2 gaat groeien.

Ruim een jaar geleden dachten we dat het einde van de coronacrisis in zicht was. De farmaceutische industrie en de wetenschap hadden in een ongekend tempo vaccins ontwikkeld tegen het virus. De vaccins werden al snel gezien als hét instrument om terug te kunnen keren naar een normaal leven. In navolging van andere landen startte Nederland begin dit jaar met het vaccineren van de gehele (volwassen) bevolking: jong en oud, kwetsbaar en gezond. Jonge gezonde mensen lopen zelf weliswaar weinig risico om ernstig ziek te worden, maar door hen te vaccineren wordt de verspreiding van het virus geremd. En dat is essentieel om de ziekenhuisbezetting beheersbaar te houden. We zijn inmiddels een klein jaar verder en er is helaas nog geen uitzicht op het einde van de crisis, maar wel op nieuwe ‘boostervaccinaties’ voor iedereen. Dit lijkt dan ook een cruciaal moment om te overwegen of de aanname dat je met vaccinatie een ander helpt terecht is. Alfa, delta, et cetera. Hoewel de vaccins beschermen tegen ziekenhuisopname na besmetting met covid, heeft uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat al een paar weken na vaccinatie de bescherming tegen het oplopen van een besmetting beperkt is. Eenmaal besmet is er geen meetbaar verschil tussen gevaccineerden en ongevaccineerden om het virus over te dragen. De belofte dat je door vaccinatie de kans om een ander te besmetten vermindert, lijkt dus maar beperkt waar. De regering legt niet voor niets in toenemende mate weer de nadruk op het naleven van basisregels, ondanks een vaccinatiegraad van 87 procent.  Tot zover weinig nieuws. Maar er is nog een belangrijk argument dat pleit tegen massavaccinatie. Massa­vaccinatie zorgt voor ‘selectiedruk’ op het virus en dat kan paradoxaal genoeg leiden tot een grotere kans dat kwetsbare gevaccineerden besmet raken. Selectiedruk bij virussen komt in het kort hierop neer: een virus verandert continu door mutaties en dat zorgt voor de verschillende varianten (alfa, delta, et cetera) van Sars-CoV-2 waar we over horen. De varianten waar het vaccin goed tegen werkt, zouden we idealiter in de populatie willen houden om de effectiviteit van het vaccin hoog te houden. Door de hele bevolking massaal te vaccineren kunnen juist die varianten zich echter niet meer verspreiden. Wat we overhouden zijn de varianten die zich minder laten afremmen door het vaccin. De deltavariant is er zo een (of eigenlijk gaat het om subvarianten van delta, maar laten we het overzichtelijk houden en spreken over delta).

De verhoogde selectiedruk op het virus. Vaak hoor je dat het vaccin minder goed werkt omdat we nu met de deltavariant te maken hebben. Alsof die twee zaken los van elkaar staan. Massavaccinatie zorgt er juist voor dat een variant als delta kan gaan groeien. De deltavariant begon na aanvang van massavaccinatie in de lente met een rappe opmars, en die opmars ging sneller in landen waar meer gevaccineerd was. Precies dit scenario: een snelle opmars van een resistente variant enkele maanden na de start van massavaccinatie, was begin dit jaar al voorspeld door onderzoekers van onder andere Harvard Medical School. Daarnaast is het geen toeval dat de deltavariant mutaties heeft in het spike-eiwit, het deel van het virus waar de vaccins op aangrijpen. We hebben dus door onze strategie van massavaccinatie een dominante deltavariant geselecteerd die zich steeds minder laat afremmen door de vaccins. Hierdoor hebben kwetsbare gevaccineerden een grotere kans om in contact te komen met een variant van Sars-CoV-2 die ook hen kan besmetten, met alle gevolgen van dien. Met iedere vaccinatie die gezet wordt in een jong gezond persoon verhogen we de selectiedruk op het virus, zonder de druk op de ic’s noemenswaardig te verlagen. Laten we dus snel stoppen met massaal vaccineren en boosteren, om te zorgen dat we een effectief vaccin overhouden voor de mensen die het echt nodig hebben. Want de nieuwe omikronvariant laat al zien dat het na delta niet afgelopen is met de evolutie van Sars-CoV-2.

7-12-21 ABC gezondheid

Wereldwijd worden experimentele vaccins gepusht, terwijl de vaak alomtegenwoordige natuurlijke immuniteit genegeerd én ontkend wordt. Door de medische en farmaceutische wereld, de politiek én de totaal onderworpen media.

Immunologen en virologen leerden ons meer dan een eeuw lang dat natuurlijke immuniteit, verworven na infectie, de beste bescherming geeft. Niet alleen tegen die specifieke microbe, maar ook tegen verwante stammen. Zo zijn mensen die in 2002 SARS doormaakten, nog steeds immuun voor COVID-19. En dit geldt zelfs voor de 4 corona-verkoudheidsvirussen die hier circuleren: ook die zorgen voor kruisimmuniteit.
Natuurlijke immuniteit beschermt dus niet alleen langer dan vaccinaties (antilichamen verdwijnen al na een paar maanden), maar ook tegen nieuwe varianten, zoals delta e.a. Vaccineren bij immune personen levert enkel risico’s op!
Zie de recente Israëlische studie: 1 volledig gevaccineerde patiënt veroorzaakte een delta-COVID-uitbraak in een ziekenhuis (vaccinatiegraad >92%). 8 gevaccineerde patiënten werden kritisch ziek, 5 stierven. Van 3 ongevaccineerde besmette patiënten werden er 2 ‘mild ziek’. (bron Shitrit Isr)
Kinderen en jongeren worden nauwelijks corona-ziek en bouwen gewoon natuurlijke immuniteit op

29-11-21 Volkskrant MAARTEN KEULEMANS

Snottebellenprotocol, snottebellencoördinator, snotneuzenbeleid: aan nieuwe kandidaten voor het woord van het jaar deze week geen gebrek. ‘Ook kinderen met een milde neusverkoudheid, zoals een snotneus, blijven thuis’, zo luidt sinds maandag de nieuwe snotneusregel van het ministerie. ‘Zij laten zich testen bij de teststraat van de GGD.’ Met als gevolg: halflege klassen, gedoe bij de oppas, en drukte bij de teststraten.

Maar, zo zeggen experts: alle kans dat de kinderen die nu naar huis worden gestuurd helemaal geen corona hebben, terwijl veel van de échte coronagevallen gewoon op school blijven. De snotneus is namelijk bepaald geen goede voorspeller of een kind het virus onder de leden heeft. ‘Totaal niet’, zegt epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning. ‘Je kunt bij kinderen corona niet onderscheiden van een willekeurige verkoudheid. En omgekeerd: als je alleen op snottebellen gaat varen, ga je veel infecties missen.’
……

Misschien is corona bij kinderen beter te herkennen aan een combinatie met andere klachten, zoals hoofdpijn en hangerigheid, suggereert een recente Britse studie in artsenblad The Lancet Child & Adolescent Health. Van de haast tweeduizend onderzochte kinderen met (symptomatische) corona, had tweederde hoofdpijn en ruim de helft vermoeidheidsklachten. Andere veel voorkomende verschijnselen waren keelpijn, geur- en smaakverlies, hoesten, verhoging, spierpijn en zere ogen.

….

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/snottebellenprotocol-nu-alweer-onder-vuur-matige-voorspellende-waarde~b2f0e141/

29-11-21  Omicron

Zuid-Afrikaanse arts, Angelique Coetzee, die  die de Omikron – corona variant meldde:
Deze variant geeft milde klachten. Erge vermoeidheid 2 dagen,  rauwe keel, droge hoest, hoofdpijn, pijn in het lichaam.Omicron is vermoedelijk uitermate besmettelijk, en de kans is groot dat de bestaande vaccins minder vat hebben op de mutaties. Maar volgens Angélique Coetzee, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse doktersvereniging, is de nieuwe variant ook geen reden tot blinde paniek. Ze is al 33 jaar huisarts in Pretoria, en naar eigen zeggen de eerste die in Zuid-Afrika alarm sloeg.

Zes keer besmettelijker dan deltavariant’’Geen reukverlies’

Begin november dacht ze voor het eerst aan de mogelijkheid van een nieuwe variant, toen patiënten met ongewone Covid-symptomen in haar praktijk kwamen. Die patiënten waren erg vermoeid, maar niemand had klachten over smaak- of reukverlies. „Hun symptomen waren zo anders en milder dan bij die mensen die ik eerder had behandeld”, zegt ze aan de Britse krant The Telegraph. Op 18 november testten vier familieleden zo positief, met complete uitputting als belangrijkste symptoom. Toen waarschuwde ze de autoriteiten.

In totaal zag ze al enkele tientallen patiënten met de nieuwe variant. In de meeste gevallen waren het gezonde mannen die zich erg vermoeid voelen en klagen over een pijnlijk lichaam. De helft was niet gevaccineerd. „Een interessant geval was een kind van zes. Het meisje had koorts en een erg hoge hartslag. Ik twijfelde over een ziekenhuisopname, maar twee dagen later was ze al helemaal beter.” Wel maakt ze zich zorgen dat de nieuwe variant oudere mensen die bijkomend lijden aan diabetes of hartaandoeningen, veel harder kan treffen.

KLM: ’Iedereen die in Zuid-Afrika aan boord stapt, is nu negatief getest’

„De besmettingen die zich tot nu toe hebben voorgedaan, waren allemaal milde gevallen, milde tot matige gevallen. En dat is een goed teken”, zegt viroloog Barry Schoub bij de BBC. Hij is hoofdadviseur van het vaccinatieprogramma in Zuid-Afrika. Ook stelt Schoub dat de Omikron-variant door zijn mutaties mogelijk minder „fit” is dan de deltavariant. De viroloog hoopt dan ook dat die de deltavariant niet gaat vervangen, omdat „we weten dat delta heel goed reageert op de vaccins.”

Virusuitbraken, wensdenken en de verraderlijke delta-variant zorgden ervoor dat het kabinet nooit aan een langetermijnstrategie toekwam. Hoe moet dat anders?

27 november 2021, Niels Markus, Trouw

Opnieuw gaat Nederland een coronawinter met sluitingen, beperkingen en chagrijn tegemoet. Het demissionaire kabinet ontkwam er gisteravond niet aan om nog maar eens aan de noodrem te trekken. Het kabinet hoopt met nieuwe maatregelen op de korte termijn een zorginfarct af te wenden. Maar ook deze golf zal uiteindelijk gaan liggen. En dan moet het kabinet op zoek naar een balans voor de rest van de winter, of het voorjaar. Eén waarin de zorg niet overbelast raakt en achterstallige behandelingen kan inhalen. Waarin winkels, sportscholen en bioscopen en concertzalen geen sluitingen hoeven te vrezen en plannen kunnen maken voor de langere termijn. En waarin het coronavirus niet meer in staat is de samenleving meerdere keren per jaar plat te leggen.

Het kabinet probeerde vaker vooruit te kijken. Er waren diverse routekaarten, vaak tussendoor aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Vorig jaar zomer was er het plan om lokale uitbraken ‘plat te trappen’, zodat het virus zich niet verder kon verspreiden. Het kabinet sprak over ‘de hamer en de dans’, waarbij er na een ferme klap om de besmettingscijfers omlaag te krijgen, in een soort van harmonie met het virus geleefd zou kunnen worden. De pijnlijke vaststelling na anderhalf jaar langetermijnplannen is dat het kabinet vrijwel nooit aan dansen toekwam. Iedere keer bleek het virus besmettelijker en grilliger dan gehoopt, of bleek het kabinet te laat en te soft te hebben gehandeld.

Nog maar twee maanden geleden hoopte de regering dat het moment om met het virus samen te leven nu eindelijk was aangebroken. Per 25 september werd de anderhalvemeterregel geschrapt. Volle kroegen, voetbalstadions en clubs waren weer toegestaan, met een coronatoegangsbewijs. Demissionair premier Mark Rutte vertrouwde erop dat de QR-codes en het advies om een beetje op te passen zouden volstaan om het virus in bedwang te houden, zei hij tijdens een persconferentie: “We moeten ervoor zorgen dat we het virus onder controle houden en zo snel mogelijk de samenleving weer open kunnen doen.”

Twee maanden verder blijkt het wéér niet gelukt om samen te leven met het virus. In de zorg dreigt code zwart en het kabinet moet opnieuw de hamer uit de kast halen.
Te rooskleurige scenario’s

Het afgelopen jaar werd een patroon zichtbaar: het kabinet ging bij versoepelingen vrijwel altijd uit van het meest rooskleurige scenario. Ook in augustus en september, toen het kabinet sneller en verdergaand de samenleving heropende dan het Outbreak Management Team (OMT) had geadviseerd.

Toch komt de hevigheid van de huidige uitbraak ook bij OMT-leden als een verrassing. Arts-microbioloog Jan Kluytmans had wel een oploop van de besmettingscijfers verwacht, zegt hij, maar niet zó hevig. “Er is nog een grote groep ongevaccineerden, maar toch is 85 procent van de volwassenen gevaccineerd. Vergeleken met Duitsland en Oostenrijk is dat echt heel goed.” Andere landen zijn wel al een stuk verder met het uitdelen van boostervaccins, maar Kluytmans betwijfelt of dat het verschil maakt. Het is vooral de ultrabesmettelijke deltavariant, die alle plannen van het kabinet doorkruist. “Die variant gedraagt zich heel anders dan veel andere virussen. Als het originele coronavirus, of de Britse alfavariant dominant was geweest, dan hadden we nu waarschijnlijk geen maatregelen nodig gehad. Dat gevaccineerden de deltavariant kunnen doorgeven, dat is toch een dingetje.”

Het roept de vraag op of dansen met deze variant überhaupt mogelijk is. Of is dat virus zo ziekmakend dat je vast moet houden aan beperkingen?
De crux zit hem volgens Kluytmans in het werken met uitgebreide en gedetailleerde scenario’s. “In het voorjaar heb ik al geadviseerd om een plan-B achter de hand te hebben als de vaccins niet zouden uitwerken zoals gehoopt.” Toen rekende het kabinet op groepsimmuniteit als zo’n 70 procent van de bevolking was gevaccineerd. Het is met de delta-variant maar de vraag of het virus onder controle komt als iedereen immuun is. “In deze situatie hadden we denk ik met preventief testen of zelftesten veel meer kunnen doen. Dat is nauwelijks uitgewerkt.”

Een voorbeeld dat oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp destijds gaf, is Kluytmans bijgebleven: “In het leger gebruiken ze naast het scenario ‘most likely’ ook ‘unlikely but extremely dangerous’.” Waarschijnlijk en onwaarschijnlijk maar extreem gevaarlijk. In het geval van het coronavirus betekent dat laatste scenario dat er een virusvariant onder de bescherming van de vaccins door duikt. Kluytmans: “Het kabinet durft nauwelijks over dat scenario na te denken. Maar dat moet wel.”
Kluytmans ziet het ook rond de boosterprikken. Al sinds de zomer speelt de discussie of een derde prik misschien nodig is om de immuniteit van gevaccineerden na verloop van tijd op te krikken. Het kabinet kondigde onlangs aan het middel in te zetten. “Als je dat zegt, dan moet je het bij wijze van spreken de volgende dag lopend hebben. Je wist dat het eraan ging komen.”

Nederland ‘boostert’ inmiddels zorgmedewerkers en 80-plussers, maar het duurt nog tot volgend jaar tot mensen onder de zestig aan de beurt zijn. In België heeft meer dan één miljoen mensen een boosterprik gehad, en zo’n zes miljoen Duitsers kregen een derde dosis. Kluytmans: “Ik zit soms met gekromde tenen te kijken, van potverdorie, dat moet veel sneller kunnen in ons land. Het duurt soms zo ontzettend lang.”  Een ander probleem is dat mensen door alle maatregelen het overzicht kwijtraken. Onlangs kwam het kabinet met een serie beperkingen die drie weken zouden gelden. Daarin zat het advies om weer anderhalve meter afstand te houden. Afgelopen dinsdag werd aangekondigd dat die afstandsregel weer verplicht is geworden. En vrijdag kwam er weer een serie maatregelen overheen.

Kluytmans: “Grote bedrijven doen zoiets heel anders. Die kwamen na het thuiswerkadvies met een gebod aan hun werknemers: het komende jaar werk je thuis. Niet twee maanden, om daarna weer verder te kijken. Op die manier creëer je rust. En als het dan niet nodig blijkt, is het een meevaller.

Drie scenario’s
De kritiek dat het kabinet nauwelijks iets doet met scenario’s voor de lange termijn, klonk al vaker. Onder meer toen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met prognoses kwam. Om iets meer uit de doeken te doen over de langetermijnstrategie, stuurde demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge deze week een brief naar de Tweede Kamer waarin hij drie scenario’s onderscheidt.

Het meest extreme is het ontstaan van een variant die zich onttrekt aan de onder de bevolking opgebouwde afweer. De strijd tegen het coronavirus kan dan feitelijk opnieuw beginnen. De Jonge schetst nieuwe lockdowns, waarin het wachten is op een aanpassing van de coronavaccins. Lukt het niet om die snel te vervaardigen, dan breekt opnieuw een fase aan van het op -en afschalen van virusmaatregelen.

De Jonge noemt dat scenario voorlopig onwaarschijnlijk, net als het veel gunstiger scenario waarin het coronavirus op korte termijn ‘endemisch’ wordt. In dat geval is corona vergelijkbaar met een griepvirus. Mensen worden ziek, sommigen worden in het ziekenhuis opgenomen en een kleine groep komt te overlijden, maar het virus is niet meer in staat om de samenleving lam te leggen. Het kabinet noemt dit scenario ‘een stip op de horizon’.

Als het zover is krijgen ouderen en kwetsbaren ieder jaar een coronaprik, maar uitbraken zijn goed te volgen door de GGD’s. Beperkingen zijn niet of nauwelijks nodig. Misschien is het volgend jaar winter zover, denkt Kluytmans. “Op een gegeven moment heeft iedereen voldoende afweer opgebouwd. Door vaccinatie, of door de ziekte doorgemaakt te hebben. Dan nog denk ik dat je ‘s winters nog maatregelen nodig hebt. Zeker omdat dit jaar opnieuw geen normaal griepjaar wordt, omdat we toch weer meer afstand houden.”

Evenementen buiten
Kluytmans hoopt dat relatief lichte maatregelen, die voor de bevolking acceptabel zijn, dan voldoende zijn. Geen lockdowns, beperkingen in de groepsgrootte of vervroegde sluitingstijden. Maar bijvoorbeeld wel mondkapjes op drukke plekken en meer testen. “De vraag is of après ski-achtige activiteiten in die nieuwe situatie verantwoord zijn. De risico’s van veel mensen die dansen en schreeuwen in dichte ruimtes zijn heel groot. Misschien moet je die evenementen vooral buiten organiseren, zoals Maastricht carnaval viert in de buitenlucht.”

Deze winter zullen de tanden nog even op elkaar moeten. In zijn brief beschrijft De Jonge ook wat hij de komende tijd verwacht, in zijn meest realistische scenario.
De demissionair minister verwacht nog geregeld uitbraken, waarbij er soms moet worden ingegrepen, als de cijfers te hoog zijn. Of en welke beperkingen nodig zijn, hangt dan af van de druk op de zorg. Als die niet al te hoog is, kan het kabinet coronatoegangsbewijzen inzetten. In de horeca, voor evenementen en theaters. Mocht de situatie ernstiger zijn, dan kan ook op het werk en in het onderwijs om een QR-code gevraagd worden. Of er kan een 2G-beleid gevoerd worden, waarin alleen gevaccineerden of bewezen genezen personen nog ergens binnenkomen. Om die laatste instrumenten mogelijk te maken, liggen er drie wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer.

De Jonge schrijft in zijn brief dat hij verwacht dat toegangsbewijzen nog tot en met begin volgend jaar nodig zijn. Er wordt budget gereserveerd voor januari en februari. Mochten de cijfers toch nog verder oplopen, dan houdt het kabinet hardere maatregelen achter de hand, zoals vervroegde sluitingstijden of het beperken van groepsgroottes. De situatie waarin Nederland zich nu bevindt.

Uiteindelijk ziet Jan Kluytmans maar één oplossing voor de lange termijn. De zorgcapaciteit moet omhoog. “Het is heel pijnlijk om te zien dat de zorg in ons land, als één van de eerste landen, helemaal vast dreigt te lopen. En dat met relatief lage opnamecijfers.” Naar bevolkingsgrootte liggen er nu twee keer zoveel mensen in de Belgische ziekenhuizen, zegt de microbioloog. “Daar zijn ze nog niet paniekerig over code zwart, omdat hun ic-capaciteit drie keer zo groot is.”
Zorg steeds verder afgeknepen
In Nederland is de zorg de afgelopen decennia steeds meer ‘afgeknepen’. “Zorgverzekeraars wilden het steeds maar goedkoper en dat betekende steeds minder beschikbare bedden. Daarvan krijgen we nu de zure rekening gepresenteerd.” Met als gevolg dat de werkdruk in de zorg heel snel opliep en de uitval nu fors is. Kluytmans: “Ik zie nu personeel huilend over de afdelingen lopen. En ook buiten de ziekenhuizen is het aan het wankelen. De komende jaren is een soort deltaplan voor de zorg nodig, met heel veel herstelwerk.”

Voorlopig gaat dat niet lukken, schrijft De Jonge met zoveel woorden in zijn brief, eerst moet de acute dreiging van het coronavirus voorbij zijn. Kluytmans begrijpt die woorden. Maar als Nederland wil ‘dansen’ met het virus, dan kan dat alleen met meer zorgbedden en de bijbehorende mensen. “Je ziet dat het de Engelsen inmiddels redelijk lukt om met het virus te leven. Ze lijken daar een vorm van groepsimmuniteit bereikt te hebben, dankzij een hoge vaccinatiegraad, en omdat een groot deel van de bevolking besmet is geraakt.”

Toen de cijfers in het Verenigd Koninkrijk explodeerden, weigerde premier Boris Johnson de samenleving te sluiten. Binnen het kabinet wordt stilletjes gehoopt dat Nederland dit punt tijdens de huidige besmettingsgolf bereikt. De Jonge citeerde eerder deze week instemmend zijn Duitse collega Jens Spahn die cru had gesteld dat aan het eind van deze winter iedereen ‘gevaccineerd, genezen of gestorven is’.

Kluytmans: “Het kan zijn, dat groepsimmuniteit in Nederland in zicht komt. Maar laat duidelijk zijn dat de Britten tijdens eerdere golven veel meer pijn hebben gepakt dan wij. En met Johnsons aanpak liggen er nog steeds veel mensen in het ziekenhuis. Voor een dergelijke strategie ontbreekt hier de capaciteit. Je maakt de zorg dan echt kapot, terwijl je na deze golf weer heel veel behandelingen moet gaan inhalen met personeel dat helemaal op is.”

27-11-21 Opinie JH de Ruiter, huisarts

Het is herfst en de virussen zijn weer volop aanwezig, ook het coronavirus.
Het wordt weer drukker op de IC‘s, de spanning en de ziekenhuizen neemt toe.
Men wil begrijpelijkerwijze de uitgestelde zorg deze keer wel door laten gaan.
Er is er een groot personeelstekort, veel verpleegkundigen zitten een overspannen thuis of zijn helemaal afgehaakt en zijn elders gaan werken. Deels veroorzaakt door interne bureaucratische regels, deels door matige salariëring. Vele miljarden (76 miljard)  zijn uitgedeeld, maar niet aan de zorg (buiten een bonus van 3 miljard).
Begin vorig jaar was er nog applaus voor de verpleegkundigen, Dat is er nu niet meer. In feite gaat het over het bij dit probleem om overheidsbeleid. We hebben t.o.v. andere landen een opvallend laag aantal IC bedden op het aantal inwoners. [zie bovenstaand artikel]
Een ander belangrijk probleem heeft zich aangediend: iemand die gevaccineerd is kan het virus nog wel degelijk doorgeven, ook al heeft hij geen klachten. Dat komt bij wel 50% van de mensen voor. Dus ook gevaccineerden verspreiden het virus in belangrijke mate. Steeds meer geaccineerden komen op de IC .
Ongevaccineerden met risicofactoren moeten goed blijven opletten op drukke plekken want zij kunnen ook van gevaccineerden ziek worden en op de IC belanden.

Al met al is er veel boosheid, frustratie en verdriet onder de mensen. Daarbij is het goed te bedenken dat onder de boosheid meestal angst verborgen zit. Er er zijn sterke tegenstellingen. De meeste mensen steunen het regeringsbeleid. Een kleinere groep is faliekant tegenstander van dat beleid. Deze groep wordt vaak aangeduid als de Wappies, complotdenkers of als antivaxers. Het is het één of het ander, lijkt het. Maar realiteit is niet zo zwart-wit.
Een grote midden groep wordt over het hoofd gezien, en dat zijn de mensen die die niet eenzijdig denken, en niet alles zomaar aannemen, maar de ontwikkelingen kritisch volgen.

Hoe ontstaat het corona-beleid?De overheid volgt min of meer de wetenschap, een wetenschappelijk team, Het OMT.
Dit orgaan levert allerlei cijfers aan. Zij weten alles van virussen, maar misschien niet alles van mensen, niet van ziek zijn en beter worden. Van gezond blijven en voor je eigen weerstand zorgen hebben ze kennelijk geen idee. Er is heel veel kennis, maar niet altijd veel wijsheid. Met de getallen uit de wetenschap voert de overheid haar politiek.

Het uitgangspunt is het bestrijden, het “platslaan van het virus”. Nu zijn verkoudheidsvirussen heel moeilijk uit te bannen. Maar toch is daar aanvankelijk alles op ingezet. Steeds duidelijker wordt nu, dat dat niet zal lukken, het virus zal blijven rondgaan. Dat wordt eigelijk al langer gezegd, ook door virologen: dit virus zal blijven, het wordt endemisch, (‘onder het volk’). Het gaat er dus uiteindelijk veel meer om om weerstand op te bouwen tegen dit virus en zijn varianten.

Hier komen op een oude tegenstelling in de geneeskunde. Meer dan hondert jaar geleden was de brandende vraag: Maken de bacteriën en virussen een mens ziek, of bepaalt de gezondheid en de weerstand van de gastheer of hij ziek wordt of niet? Een simpel voorbeeld: als er vliegen in de keuken zijn, dan koopt de één een vliegenmepper en slaat de vliegen dood.
De ander een probeert de keuken schoon te maken zodat de vliegen er niet meer op afkomen.
Lang geleden hadden de bacteriologen Pasteur en Koch al deze tegengestelde opvatting.

Corona laat zien zien dat het vooral om de toestand van de gastheer gaat. Kinderen en jonge mensen worden nauwelijks ziek, ouderen kunnen ernstig ziek worden. Als het virus de enige oorzaak was, zou iedereen ziek worden.

Deze hele campagne is er nauwelijks enige aandacht geweest voor de gezondheid van de mensen in verband met de weerstand tegen het virus. Alle nadruk lag op vermijding van de verspreiding en op vaccineren.
Aanhoudend werden wij het laatste anderhalf jaar geconfronteerd met zorgwekkende, vaak angstaanjagende grafieken en altijd maar stijgende cijfers. Hoe reëel waren die cijfers? Meten is weten zou je zeggen. We leven nu eenmaal in een tijd waarin de techniek steeds verder voortschrijdt, en daar hoort een benadering met cijfers bij. Maar losse cijfers geven snel een verkeerde indruk. Bijvoorbeeld zijn als er in één of ander land sprake is van 60.000 doden in 1 week,  is dat  heel veel, daar schrik je van. Maar als dat land 300 miljoen inwoners heeft dan is het heel anders, misschien wel de natuurlijk sterfte. In Nederland sterven normaliter ruim 3000 mensen per week.

Er is weinig of geen aandacht geweest voor de beweegredenen van mensen die geen vaccinatie willen. Er zijn verschillende begrijpelijke redenen: mensen hebben het heel duidelijk gehad, maar geen bewijs daarvan kunnen krijgen. Mensen kunnen sterk allergisch zijn en een hoger risico op bijwerkingen hebben. Men kan kan een auto-immuunziekte hebben. Mensen kunnen bezorgd zijn over de lange termijn uitwerking van deze nieuwe vaccins die het immuunsysteem toch wel fors prikkelen. Men kan een sterk gevoel hebben het niet te doen, het gevoel zich te verloochenen als ze het wel zouden doen. Weer anderen hebben zeer sterke bijwerkingen beleefd bij eerdere vaccinaties.

Onder tussen speelt in het oordeel van veel mensen mee: als iedereen zich zo laten vaccineren dan zou dat er geen probleem meer zijn. Dat is helaas niet zonder meer het geval. Het virus blijft zich verspreiden, zal nieuwe varianten blijven maken. We kunnen blijven vaccineren, en dat is voor risicopatiënten zeer aan te bevelen, maar verdwijnen zal het coronavirus niet. We moeten er mee leren leven, en er steeds weer nieuwe weerstand tegen opbouwen. Dat gebeurt vanzelf in ieder herfst-winterseizoen. Onder de tientallen virussen die ons jaarlijks bezoeken zal dit coronavirus ook blijvend aanwezig zijn en zal iedere besmetting ons weer nieuwe weerstand geven. Al die duizenden besmettingen per dag werken ook dus als een booster.

Veel mensen wachten op vaccins die op een natuurlijke wijze gemaakt zijn, zoals bijvoorbeeld het griepvaccin wordt gemaakt. Verzwakt of dood virus wordt ingespoten zodat het lichaam om antistoffen gaat maken. Dit soort vaccins zijn al op de markt, maar nog niet in Europa. Wereldwijd zijn er zelfs al 1 miljard mensen met dit type vaccin gevaccineerd. Begin 2022 zouden ze ook in paar Europa op de markt moeten komen, maar veel zal afhangen of de overheden hier oog voor hebben. De indruk bestaat dat dat nu nog niet zo is. Het zou goed zijn als de GGD en het RIVM veel vragen hier over krijgen.

Ondertussen is het voor een ieder goed om serieus werk te maken van de eigen gezondheid.
Dat is niet makkelijk, dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om een strategie: hoe pak ik mezelf aan, waar liggen valkuilen, waar ben ik er niet goed bij en doe onverstandige en ongezonde dingen. Het lijkt eenvoudig: goed eten, slapen, bewegen, ademhalen, cultuur opsnuiven en goed met de medemens omgaan. Al deze dingen zijn waardevol en verhogen de immuniteit. Naast De Maatregelen is er dus nog veel meer te doen, en dat kan vertrouwen geven.

Huib de Ruiter, huisarts

Volkskrant, Opinie, 24-11-21.Bericht van 4 Hoogleraren

Maandenlang heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de boodschap verkondigd dat wie zich laat vaccineren zijn vrijheden terugkrijgt. In lijn met deze boodschap past het 2G-voorstel om door QR-controles ongevaccineerden toegang te kunnen weigeren in openbare ruimtes (cafés, restaurants, theaters, onderwijs); een negatieve coronatest zal dan niet langer volstaan (3G). In de logica van het demissionaire kabinet valt het moreel en politiek niet langer uit te leggen dat een grote groep gehoorzame burgers lijdt onder de keuzes van een (substantiële) groep dwarsliggers.

Onderzoekers van de TU Delft hebben berekend dat het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van een groot evenement met 94 procent kan dalen als 2G wordt ingevoerd. De minister vertaalt zulke berekeningen als volgt: als we 2G nu eens breed doorvoeren, kan de reguliere zorg op termijn weer fatsoenlijk doorgang vinden. 2G is zodoende niet alleen logisch, maar ook nog eens een goed idee. Zo lijkt het althans. Maar dat klopt niet, om verschillende redenen.

Allereerst is het bij inspectie van het model van de TU Delft evident dat dit model mijlenver van de realiteit afstaat. De manier waarop een maatschappij functioneert, is pertinent niet in mathematische modellen te vatten. Het RIVM voorspelt het verloop van deze pandemie dan ook nooit adequaat.

Daarnaast is inmiddels bekend dat de effectiviteit van de vaccins al na verloop van enkele maanden afneemt. Dat wordt op dit moment geïllustreerd door het feit dat de ziekenhuisbezetting weer afkoerst op dezelfde aantallen als in het voorjaar.

Met de invoering van 2G wekt het demissionaire kabinet de suggestie dat gevaccineerden elkaar weer onbeperkt kunnen ontmoeten in de publieke ruimte. Genezen en gevaccineerde mensen zijn dan weer vrij. De ervaring tot nu toe met de coronapas leert ons echter iets anders.

De teruggegeven vrijheid leidt ertoe dat het virus kan blijven circuleren onder gevaccineerden en het aantal besmettingen maar door blijft groeien. Weliswaar remmen de vaccins het aantal ziekenhuisopnamen, maar als je maar genoeg besmettingen hebt, komen de ziekenhuizen toch weer vol te liggen, zeker bij steeds verder dalende werkzaamheid van het vaccin. We koersen met het extreem strenge 2G-beleid nog steeds onvermijdelijk aan op code zwart in de zorg.

De nu ontstane situatie doet denken aan het verhaal van de nieuwe kleren van de keizer. Hij is naakt, maar niemand durft het te zeggen. We grijpen kennelijk liever naar zeer ingrijpende maatregelen zoals 2G en feitelijke lockdowns voor ongevaccineerden, dan dat we onze mislukte exit-strategie van zoveel mogelijk mensen vaccineren aan de kaak durven te stellen. En dat hebben we vaker gedaan in deze crisis.

De gedachte dat we kunnen ingrijpen in het verloop van de crisis koesteren we hartstochtelijk en regelmatig zitten we er grondig naast. Voor de schade die we aanrichten zijn we blind, en wat nog erger is: achteraf hebben we het er niet meer over. Wie praat nog over de ouderen die in het begin van de crisis in eenzaamheid stierven?

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat als we op deze voet verder gaan, we niet uit deze crisis komen. Het wordt tijd dat we de endemische status van dit virus accepteren. Dit begint wat ons betreft nu eens niet met een enorm pakket aan maatregelen, maar onder andere met nadenken over preventieve maatregelen, en eerst in alle bescheidenheid erkennen dat onze wereld uiteindelijk niet maakbaar is.

Hierbij hoort ook de pijnlijke acceptatie dat de dood bij het leven hoort. Wellicht geeft deze berusting ons de moed te stellen dat de dood het niet waard is om zo veel leven voor op te geven. De komende tijd zal pijnlijk en verdrietig zijn. We zullen elkaar heel hard nodig gaan hebben. Ook in dat opzicht is de nu voorgestelde invoering van 2G weinig behulpzaam.

De druk op ongevaccineerden neemt nog altijd toe. Naar de redenen om zich niet te laten vaccineren wordt maar zelden gevraagd. Daar is geen echte belangstelling voor.  Veel mensen wachten op een naar hun idee beter en veiliger vaccin.
Het is dan ook heel verheugend dat Diederik Gommers hetvolgende hierover heeft gezegd:

Instagram, 16-11-21

10.991 vind-ik-leuks

Diederik g\Gommers:

” Het is en blijft belangrijk om de covid crisis gezamenlijk te blijven aanpakken en te zoeken naar oplossingen. Door een collega werd ik gewezen op het volgende:
Sommige mensen kunnen zich niet laten vaccineren door een onderliggende ziekte. Maar anderen zijn bewust niet-gevaccineerd omdat ze twijfels hebben over de nieuwe mRNA vaccins. Toch hebben veel mensen zich ooit laten vaccineren tegen polio, difterie, kinkhoest, tetanus etc. Deze traditionele vaccins zijn vaak gebaseerd op het chemisch inactiveren van levend virus. Na injectie van het geïnactiveerde virus, gaat het immuunsysteem direct aan de slag om antistoffen aan te maken tegen verschillende bestanddelen van het virus. De WHO heeft op dit moment 8 vaccins goedgekeurd waarvan 3 op basis van een geïnactiveerd virus: Covaxin, Sinopharm en Sinovac. Sinopharm wordt grootschalig in 68 landen over de gehele wereld toegepast waaronder Hongarije, Servië, Montenegro, Marokko. In Turkije, Albanië, Brazilië, Mexico, ZuidAfrika, Singapore en nog 36 landen wordt Sinovac gebruikt als vaccin. Inmiddels zijn meer dan 1 miljard mensen wereldwijd met deze traditionele vaccins gevaccineerd. Nederland zou ook dit type vaccin misschien kunnen aanbieden en misschien helpt dit voor sommige van ons. Alle kleine beetjes helpen. Goede dinsdag”

Volkskrant, Lars Duursma1 november 2021

Door van antivaxer zondebok te maken, ondermijnt kabinet de pandemiebestrijding 

Bij het dreigende zorginfarct maakt het kabinet een grote communicatiefout. Want hoe vaker minister Hugo de Jonge naar ongevaccineerden wijst, hoe minder de burger met twee prikken zich nog aan de coronaregels wenst te houden.

Voor de zóveelste keer deze pandemie dreigt een zorginfarct. Gelukkig heeft de regering opnieuw een schuldige gevonden. Deze keer zijn het niet de jongeren, strandgangers of corona-aso’s: alles komt door de ongevaccineerden. ‘Dit bed had niet bezet hoeven zijn,’ sprak demissionair coronaminister Hugo de Jonge twee weken geleden bij een bezoek aan het Medisch Centrum Leeuwarden. Sindsdien heeft hij het enkel nog over ongevaccineerden en speculeert hij dagelijks over maatregelen tegen deze groep. De strategie is even dom als hypocriet.

Toen De Jonge ongevaccineerden voor het eerst als schuldige aanwees, lagen er zo’n 150 coronapatiënten op de intensive care. Dat was fors, maar veel minder dan in augustus. Toen waren de cijfers enorm gestegen nadat het kabinet OMT-adviezen in de wind sloeg, te vroeg versoepelde en jongeren opriep te ‘dansen met Janssen’. Ook de huidige ic-bezetting is slechts eenderde van een jaar geleden. De zorg is niet overbelast maar onderbezet. Er is niet zozeer een teveel aan patiënten maar een tekort aan personeel. Zorgmedewerkers lopen op hun laatste benen, zitten overwerkt thuis of hebben de zorg in de laatste anderhalf jaar verlaten.

Ondertussen worden ziekenhuizen geconfronteerd met een stuwmeer aan inhaalzorg. Dat roept een belangrijke vraag op: was dit alles werkelijk onvermijdelijk? Welke beslissingen, zoals het sturen op ic-capaciteit en roekeloze versoepelingen, hebben de zorgsector anderhalf jaar lang uitgeput? Een jaar geleden was het verhaal van de pandemie nog overzichtelijk: we waren met z’n allen het slachtoffer, in de zorg werkten de helden en het virus (dat bewust menselijke eigenschappen kreeg toegewezen) was de schurk. Inmiddels hebben we een effectief vaccin maar is de pandemie nog steeds niet voorbij. Dat vraagt om een nieuwe schurk. En de laatste maand klinkt er steeds meer kritiek op de kabinetskeuzen.

Daarop veranderde het demissionaire kabinet zijn verhaal: niet het virus, de ongevaccineerden zijn de schurk. Bijkomend voordeel: zo groeit het demissionaire kabinet snel uit tot de nieuwe held. Slim als kortetermijn-pr-strategie, desastreus bij pandemiebestrijding.

Want hoe meer je schuld eenzijdig bij ongevaccineerden legt, hoe meer je alle anderen het gevoel geeft géén onderdeel te zijn van de oplossing. Kijk maar: met twee prikken in de bovenarm leeft het gevoel dat de burgerplicht erop zit en alles weer kan. Loop een kroeg, kantoor of kantine binnen en iedereen schudt weer handen en veronachtzaamt de basisregels. Terwijl het virus zich óók onder gevaccineerden kan verspreiden. Dat vooral mensen zonder vaccinatie op de ic eindigen, betekent niet dat dit een ‘epidemie van de ongevaccineerden’ is. Het kan best dat zo’n besmetting een aantal stappen terug te herleiden is naar een besmetting onder gevaccineerden. Voor wie het ‘eigen schuld, dikke bult’ vindt voor ongevaccineerden: verdere verspreiding betekent ook dat kwetsbaren en mensen bij wie het vaccin niet goed werkt, zo in gevaar komen. En honderdduizenden het slachtoffer dreigen te worden van het zoveelste zorginfarct.

Polarisatie

Hoe vaker Hugo de Jonge naar ongevaccineerden wijst, hoe bozer de overige 87 procent wordt en hoe minder deze groep – de overgrote meerderheid – zich nog aan de regels zal houden. Steeds weer benadrukken de wetenschappers hoezeer je polarisatie, uitsluiting en een schuldvraag moet voorkomen – júíst als overheid. Niet alleen omdat dit bestrijding van de pandemie ondermijnt, maar ook omdat het blijvende verdeeldheid kan creëren waarvan de gevolgen zich nog tot ver na de pandemie laten voelen. De grootste communicatie-uitdaging is te zorgen dat iedereen zich weer aan alle coronaregels houdt.

Toch moet dit de boodschap zijn: allemaal, gevaccineerd of niet, kunnen we bijdragen aan een minder grote verspreiding van het virus en dat zullen we, ook al voelt het soms als onrechtvaardig, toch echt weer met z’n allen moeten doen: alleen samen krijgen we corona onder controle. Probeer wrijving en verdeeldheid tussen groepen in de samenleving weg te nemen in plaats van op te stoken. Want deze zondebokpolitiek lijkt vooral een witwasoperatie van het eigen falen.

Lars Duursma is directeur van Debatrix, communicatie-expert en podcaster bij De Communicado’s.

ANP  11-9-2021

Het hoofd van WHO Europa twijfelt of alleen vaccins in staat zijn om de coronapandemie te beëindigen, zoals eerder werd geclaimd.

Vanwege nieuwe virusvarianten, zoals de extra besmettelijke Delta, reageerde Hans Kluge vrijdag pessimistisch over de rol van vaccins bij het bereiken van groepsimmuniteit. Kluge zei in mei nog dat de pandemie afgelopen zal zijn zodra de minimale vaccinatiegraad van 70 procent zou zijn bereikt. Door de besmettelijkere varianten is de situatie nu anders, aldus de directeur. De lat voor het bereiken van groepsimmuniteit komt door die varianten hoger te liggen. Hoe hoog de vaccinatiegraad nu zou moeten zijn, werd vrijdag niet duidelijk.

Het is volgens epidemiologen onrealistisch dat groepsimmuniteit nu alleen kan worden bereikt met het gebruik van vaccins, hoewel ze cruciaal blijven om de pandemie in te dammen. Naast vaccinatie is natuurlijke besmetting de andere manier om immuun te worden. De wereld heeft volgens Kluge een punt bereikt waarop het vaccineren in de eerste plaats bedoeld is om ernstige ziektegevallen en sterfte te voorkomen. Over de mogelijkheid dat de wereld nog jaren te maken zal hebben met het coronavirus en de rol van extra coronaprikken, zegt hij dat gezondheidsexperts moeten “anticiperen op het geleidelijk aanpassen van de vaccinatiestrategie” voor de langere termijn. Onder WHO Europa vallen 53 landen. Kluge sprak eind vorige maand zijn zorgen uit over de stagnerende vaccinatiegraad in Europa en het kleine aantal vaccinaties in armere landen, waar nog lang niet alle risicogroepen zijn geprikt.

.

Standpunt WHO sluit mooi aan op:

9-9-2021, de Lemniscaat:

Er liggen steeds minder mensen op de IC. Het zijn vrijwel allemaal mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Dat betekent dat de vaccins uitstekend werken en er voor zorgen  niet op de IC te belanden.  Heel waardevol en iets om dankbaar voor te zijn. Het zou nu ook moeten betekenen dat de angst voor anderen, en met name voor ongevaccineerde medeburgers verdwijnt. De overheid en de media jagen ons nog helaas nog steeds angst aan. Als doel om de vaccinatiegraad nog hoger te krijgen. Waarom?
Het virus zal niet verdwijnen, maar is voor mensen zonder risicofactoren geen bedreiging. Vaccinatie van mensen zonder risicofactoren is nu niet meer de beste strategie, is lang niet zo effectief als een natuurlijke besmetting. (zie onder). Nu de gezonden, en met name de jeugd overhalen tot een vaccinatie leidt tot een minder goede, minder brede immuniteit. Dat is wel van belang voor nieuwe varianten die in de toekomst zullen opkomen.
Huib de Ruiter

.

Volkskrant 26 augustus 2021, Maarten Keulemans

Onderzoek: eerdere infectie beschermt veel beter dan vaccin

Wie eerder corona heeft gehad, is vijf tot zeven keer beter beschermd tegen de deltavariant van het virus dan mensen die volledig zijn gevaccineerd met Pfizer. Ook belanden mensen die eerder herstelden van het virus na een tweede infectie minder vaak in het ziekenhuis.

Tot die opvallende conclusie komen Israëlische wetenschappers, na analyse van de medische dossiers van ruim een half miljoen burgers. Vaccinatie met het Pfizer-vaccin vermindert het risico op infectie, ziekte en ziekenhuisopname enorm, blijkt uit die cijfers. Maar herstel van een eerdere infectie beschermt nog beter.

‘Natuurlijke immuniteit geeft langdurigere en sterkere bescherming tegen infectie, ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de deltavariant’, aldus de wetenschappers in hun voorlopige onderzoeksverslag.

Nog de allerbeste bescherming genieten mensen die een infectie doormaakten en daarna ook nog de inenting namen, blijkt uit de Israëlische cijfers. Deze mensen zijn al na één prik Pfizer ongeveer twee keer zo goed beschermd als mensen die weliswaar natuurlijke afweer hebben, maar het vaccin afhouden.

Bredere bescherming

Opmerkelijk, maar ook weer niet verbazingwekkend, duidt hoogleraar immunologie Debbie van Baarle (UMCG, RIVM) de nieuwe Israëlische cijfers. ‘Je mag inderdaad verwachten dat natuurlijke infectie breder beschermt. De vaccins zijn alleen gericht op het herkennen van het uitsteekseleiwit van het virus, het spike-eiwit. Terwijl natuurlijke afweer ook bescherming geeft tegen andere onderdelen ervan.’

Een nadeel is echter dat men om natuurlijke afweer te krijgen uiteraard eerst ziek moet worden, ‘wat risico’s heeft’, brengt Van Baarle in herinnering. Bovendien kan de kwaliteit van de natuurlijke bescherming sterk per persoon verschillen, afhankelijk van iemands leeftijd en gezondheid, en de ernst van de infectie. ‘We denken dat mensen die milde klachten hadden, ook een minder sterke afweerrespons hebben.’

Ook de natuurlijke afweer neemt na verloop van tijd overigens wat af, blijkt uit de Israëlische cijfers. Wie kortgeleden een corona-infectie doormaakte, is liefst dertien keer zo goed beschermd tegen de deltavariant dan wie tweemaal de Pfizer-prik kreeg. Wie langer geleden corona had, is ruwweg zes keer zo goed beschermd als een gevaccineerde.

AstraZeneca

Hoe dat zit met andere vaccins, is nog onduidelijk. Volgens vorige week verschenen, Britse cijfers beschermt het vaccin van AstraZeneca na twee prikken ongeveer net zo goed tegen de deltavariant als een eerdere infectie. Maar helemaal waterdicht is dat cijfer niet: zo hadden de onderzoekers moeite om genoeg ongevaccineerde ouderen te vinden voor hun analyse.

De Israëliërs, onder leiding van Tal Patalon van zorgverzekeraar Maccabi, maakten verschillende vergelijkingen. Zo vergeleek men een groep van haast vijftigduizend gevaccineerde burgers met vijftigduizend ongevaccineerde mensen die eerder van corona herstelden. Van de gevaccineerden raakten er afgelopen zomer 640 opnieuw geïnfecteerd, tegenover 108 bij de ongevaccineerden die eerder corona hadden. Ziekenhuisopname was nodig voor in totaal 25 mensen: 21 gevaccineerden, en 4 ongevaccineerden met natuurlijke afweer.

Antistoffen

Natuurlijke bescherming zal wellicht beter dan vaccins helpen tegen eventuele nieuwe varianten, denkt Van Baarle. De vaccins zijn immers speciaal ontwikkeld tegen de oorspronkelijke varianten van het virus.

Bovendien brengt natuurlijke afweer naar verwachting ook meer T-cellen in stelling, waakhondcellen die ook andere, meer stabiele onderdelen van het virus herkennen en op een wat andere manier beschermen tegen infecties.

.

Opinie: Over het coronavaccin is veel onzeker, maar het debat wordt steeds stelliger: hou daarmee op

Volkskrant  Jona Walk25 augustus 2021

Een zeer ingewikkeld epidemiologisch en maatschappelijk probleem vereenvoudigen tot één schuldige partij, de ‘ongevaccineerden’, helpt het moeilijke gesprek over leven met corona niet. Hoog tijd dat iedereen in de media, politiek en gezondheidszorg inzet op een rustiger gesprek. Volkskrant Confrontatie tussen een man die pro-vacccinatie is (midden) en tegenstanders van vaccinatie in de gele hesjes bij prikbus in Lekkerkerk.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Omdat jij je niet laat vaccineren, kan ik straks nooit meer naar een festival’, hoor ik de ene vriendin tegen de andere zeggen. Het liefst wil ik mijn biertje neerzetten, een servet pakken en met diagrammen van virussen, antistoffen en cellen aan haar uitleggen waarom het allemaal niet zo simpel is. Als gigantische nerd – gepromoveerd op vaccinonderzoek – vind ik niets leuker dan een monoloog houden over ons afweersysteem, maar ik besluit mijn college immunologie dit keer achterwegen te laten zodat mijn vrienden kunnen genieten van hun drankjes. Dat dit eens wordt gezegd op een terrasje in de zon is niet zo erg, hou ik mezelf voor. Toch is haar gefrustreerde uiting in essentie gebaseerd op wat onze minister van Volksgezondheid, vele artsen en de meerderheid van de stemmen in de media zeggen, en het is allesbehalve een onschuldige stelling.

Concept 

Het idee dat we een bepaalde vaccinatiegraad in de hele populatie moeten behalen komt oorspronkelijk van het concept van ‘groepsimmuniteit’: wanneer voldoende mensen zijn beschermd door vaccinatie of doorgemaakte infectie, kunnen sommige virussen zich niet meer verspreiden en verdwijnen ze. We kennen dit allemaal van de pokken, polio en de mazelen, en een vergelijking tussen deze ziekten en covid-19 wordt vaak gemaakt, ook door mensen die eigenlijk beter zouden moeten weten.
Complexer

Want voor covid-19 is het allemaal veel complexer. We hebben te maken met een muterend virus dat ook dieren kan infecteren, en een vaccin dat vooral ziekte, en niet besmetting, voorkomt. Er is nog veel onzeker over wat de bijdrage van vaccinatie aan het bestrijden van covid-19 op de midden- en lange termijn zal zijn. We weten niet hoe lang de afweer na vaccinatie blijft bestaan. Of de bescherming tegen ernstige klachten behouden blijft voor nieuwe varianten, in welke mate vaccinatie de besmettelijkheid doet afnemen en of het mogelijk is om te beschermen tegen eventuele varianten doormiddel van ‘boosters’ of nieuwe vaccins.
Wat in ieder geval wel duidelijk is: het geheel weg krijgen van het virus door vaccinatie is op de korte termijn onhaalbaar en natuurlijke immuniteit na besmetting beschermt ten minste even goed als vaccinatie.[ cq 6x beter, zie boven hdr]

Dit zijn niet per se argumenten tegen vaccinatie, maar in de stelling van mijn vriendin gaat alle complexiteit en wetenschappelijke onzekerheid verloren. Een zeer ingewikkeld epidemiologisch en maatschappelijk probleem wordt vereenvoudigd tot één schuldige partij, namelijk de ‘ongevaccineerden’. Ik kan goed begrijpen hoe verleidelijk deze insteek is, want zo hoeven we de echt moeilijke vragen nog niet te bespreken.

Bespreekbaar
Als covid-19 onder ons blijft, wat betekent dat voor de zorg? Als we met 7 miljard mensen op deze planeet wonen en ook steeds langer willen blijven leven, hoeveel van onze vrijheid zijn we dan bereid in te leveren in naam van volksgezondheid? Als we weer willen leven zoals voor corona, zijn we dan bereid meer infecties en misschien overlijdens te accepteren?

In plaats van deze zware onderwerpen bespreekbaar te maken, kiezen we voor wat op het eerste gezicht een makkelijkere oplossing lijkt. Het is ook verleidelijk voor mij, als arts die covid-zorg levert, bezorgde burger en groot voorstander van vaccins in het algemeen.
Het is zeer verleidelijk, maar het is niet terecht. Het is een harde, ongenuanceerde stelling, die enkel is gebaseerd op modellen met dubieuze aannames en beperkt wetenschappelijk bewijs. Het gaat voorbij aan het recht van de individuele patiënt om in overleg met zijn of haar arts te kiezen voor een medische behandeling met voordelen, bijwerkingen en risico’s. Maar nog veel riskanter: het schuift een maatschappelijk probleem af op een specifieke groep die in het huidige systeem weinig effectief tegenspraak kan bieden. En het escaleert snel.

Vaccinatie tegen covid-19 heeft, terecht of onterecht, een jaar lang op de voorgrond gestaan van ieder tv-programma, in elke krant en op alle socialemediaplatforms. Maar de toon van het huidige narratief veroorzaakt angst aan beide kanten, zonder dat het enig onderliggend probleem oplost. Elke dag bevestigen nieuwe onderzoeken dat de langetermijnwerkzaamheid van deze vaccins bij een muterend virus op zijn best onzeker is. Desondanks wordt het debat juist steeds stelliger, minder genuanceerd en minder bruikbaar om mensen daadwerkelijk te informeren over nieuwe gegevens
Politici, journalisten en algemene artsen hoeven niet allemaal diepgaande kennis te hebben van de immunologie en de onzekerheden rondom de ‘real world’ en langetermijneffectiviteit van vaccins. En Gezondheidsraad- en OMT-leden hoeven niet alle antwoorden te hebben wanneer het wetenschappelijk onderzoek nog loopt. Maar hun uitspraken kunnen onze samenleving wel onnodig polariseren. Nu is het moment voor iedereen in de gezondheidszorg, media en politiek om in te zetten op een rustiger gesprek, waarin harde stellingen worden vervangen door open erkenning van onzekerheid en waarin alle Nederlandse burgers worden gerespecteerd

Jona Walk is internist in opleiding

Alg info:Vaccinatiebewijs

 Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?
Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nlof de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft. Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden?
Alleen als u op de Lemniscaat volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.
Stuurt u dan een e-mail naar assistente@de-lemniscaat.nl en geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook graag uw geboortedatum.

Kijk op de website van de overheidvoor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

(Helemaal onderaan deze pagina staan middelen genoemd om uw weerstand te versterken.) 21-6


20-08-21 Testen niet meer vergoed om druk op niet-gevaccineerden op te voeren.

De overheid probeert de coronacrisis op te lossen met massaal vaccineren. Op allerlei manieren wordt geprobeerd de vaccinatiebereidheid te stimuleren. Inmiddels wordt de maatschappelijke 2-deling steeds duidelijker. Voor niet-gevaccineerden gaan veel lichten op rood in het maatschappelijk leven. Er zijn nog aardig wat mensen die een vaccinatie niet zien zitten. Velen  vertrouwen de nieuwe moderne coronavaccins niet. Wat men daar ook van denken mag, er komen vaccins aan die op een klassieke manier geproduceerd zijn, de zg. klassieke of eiwitvaccins. Het zou goed zijn als de overheid deze vaccins gaat bestellen om zo deze medeburgers een vaccinatie te kunnen bieden waarmee ze wél uit de voeten kunnen.

Over het vaccineren van de jeugd

20210706 aanvullende informatie over coronavaccinatie bij kinderen-therapeuticum aurum-v1.2

Wie zich nog verder kritisch wil informeren:

https://artsencollectief.nl/wp-content/uploads/2021/07/AC-info-jongerenvaccinatie.pdf

Vaccin met bredere bescherming op tegen de vele virusvarianten

EMA start met beoordeling van Chinees coronavaccin
Jop van Kempen4 mei 2021

Het Europees medicijnagentschap EMA is begonnen met de versnelde beoordeling van Sinovac. Het Chinese coronavaccin werkt op basis van geïnactiveerd virus. In theorie roept dat type vaccin een bredere bescherming op tegen de vele virusvarianten.Vanuit gezondheidsperspectief is het vaccin echter interessant. Sinovac werkt op basis van geïnactiveerd virus. Dat type vaccin is in principe beter bestand tegen virusvarianten dan de vaccins die Nederland nu heeft: middelen die werken met boodschapper-rna (Pfizer en Moderna) of verkoudheidsvirussen (AstraZeneca, Johnson & Johnson).

Dat stelde Frans Meijman, lid van de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad, al eerder op persoonlijke titel in Het Parool. De theorie wordt onderschreven door emeritus-hoogleraar vaccinontwikkeling Ben van der Zeijst en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Vaccins op basis van geïnactiveerd viruskunnen ‘theoretisch een bredere immuunrespons opwekken’, zo schreef De Jonge op 10 maart in antwoord op Kamervragen over het pleidooi van Meijman om het vizier nadrukkelijker te richten op dit type vaccin.

Chemische bewerking
Hoe werkt Sinovac precies? Het vaccin bevat een geïnactiveerde variant van het coronavirus. Door chemische bewerking kan het virus zich na vaccinatie niet vermeerderen in het lichaam, waardoor het ontvangers niet ziek maakt. Belangrijke eiwitten van het virus blijven na de chemische bewerking wel bestaan. Die roepen een afweerrespons op. Daarmee beschermt het lichaam zich als het echte virus op de deur klopt.

De vaccins die Nederland nu gebruikt zijn vooral gericht op een specifiek deel van het virus: het spike-eiwit. Dat eiwit muteert echter voortdurend, zodat het bij elke nieuwe virusvariant de vraag is of een vaccin nog voldoende werkt.

De immuunrespons van Sinovac is gebaseerd op een breder palet viruseiwitten. “Zo ontstaat een immuunrespons die in potentie beter is opgewassen tegen virusvarianten,” aldus Meijman. Een vaccin als dit heeft Nederland de komende maanden en jaren nodig om niet opnieuw te worden overvallen, denkt de voormalige Amsterdamse huisarts en emeritus hoogleraar medische publiekscommunicatie. Het Indiase Bharat Biotech en Franse Valneva maken vergelijkbare vaccins.

De theorie van bredere bescherming is bij het coronavirus echter nog niet bewezen. De versnelde beoordelingsprocedure die het Europees Geneesmiddelenbureau EMA op verzoek van Sinovac uitvoert, kan daaraan bijdragen. Ook bekijkt het EMA of de productie van het vaccin voldoet aan de hoge standaarden.

Tevens worden de al uitgevoerde studies met Sinovac tegen het licht gehouden, waarna een afweging volgt tussen effectiviteit en risico’s. Naar verwachting gebeurt dat binnen enkele maanden. Bij goedkeuring kan ook Nederland gebruik maken van Sinovac, maar het ministerie van Volksgezondheid wil er niet op vooruitlopen (zie kader).

Effectiviteit

Uit onderzoek door Sinovac in Turkije, Chili, Indonesië en Brazilië, waar al wordt geprikt met het vaccin, blijken twee prikken minder effectief in het voorkomen van milde infecties dan bijvoorbeeld Pfizer en Moderna; 51 procent versus meer dan 90 procent. Sinovac is echter minstens zo effectief is bij het voorkomen van besmettingen die een lichte medische interventie (84 procent) noodzakelijk maken. Ziekenhuisopname en sterfte worden volgens de studie volledig voorkomen: 100 procent effectiviteit.

NRC 28-6 :Gebruik tieners niet als immunologisch schild

Vaccinatie Volgens minister De Jonge is het veilig om gezonde tieners vaccineren tegen Covid-19. Maar dat is nog helemaal niet zeker, betogen Bart van Tienen en Felix van der Wissel c.s.. Denk nog eens na.

De Gezondheidsraad komt naar verwachting deze dinsdag met een advies over het eventueel vaccineren van gezonde kinderen van 12 tot 18 jaar tegen Covid-19. Het is te hopen dat de leden van de raad zich laten leiden door de feiten: gezonde kinderen hebben nauwelijks een aandeel in de verspreiding van het coronavirus. Vaccinatie van deze groep zal daardoor waarschijnlijk slechts een „marginaal voordeel” opleveren voor anderen, volgens een recent Editorial in het vooraanstaande British Medical Journal.

Afgelopen week werd de druk op de raad fors opgevoerd. Aura Timen van het RIVM liet weten dat het OMT „in ieder geval voorstander” is van het vaccineren van tieners vanwege de gunstige invloed op het reproductiegetal (R-getal). Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) noemde het vaccineren van tieners „een onmisbare bijdrage” aan het bedwingen van het coronavirus in het najaar.

Het is niet alleen ongepast dat de minister een voorschot neemt („het is veilig”) op het advies van de Gezondheidsraad, maar wat hij beweert is bovendien bezijden de waarheid. Niemand weet hoe veilig het vaccineren van tieners is, omdat de praktijk dit nog volledig zal moeten uitwijzen.

Milde klachten

Bovendien: hoe ethisch is het om kinderen te gebruiken als immunologisch ‘schild’? Gezonde tieners krijgen meestal geen of slechts milde klachten van Covid-19. Als kinderen voor het eerst in de historie van het Rijksvaccinatieprogramma worden gevaccineerd met name „voor een ander”, dient de veiligheid van het vaccin voor kinderen onomstotelijk vast te staan. Ook hierover zal de Gezondheidsraad zich uitspreken.

Het Europees medicijnagentschap (EMA) heeft het Pfizer-vaccin ‘voorwaardelijk’ goedgekeurd voor tieners vanaf 12 jaar op basis van één onderzoek, waarin duizend gevaccineerde kinderen van 12 tot 15 jaar zijn vergeleken met duizend ongevaccineerde controles. Zo’n studie is te beperkt om eventuele bijwerkingen op de (middel-)lange termijn te kunnen opsporen. Over mogelijke schade op de lange duur weten we helemaal niets.

Massavaccinatie na beperkte klinische testen gaat doorgaans gepaard met onaangename verrassingen. We zagen het ook bij het Mexicaanse griepvaccin, dat in 2009 eveneens razendsnel op de markt kwam. Daarna ontwikkelden ook Nederlandse kinderen narcolepsie, een invaliderende neurologische ziekte. Het was een bijwerking die pas gaandeweg aan het licht trad: zo’n negen maanden na de start van de vaccinatiecampagne.

En we zien het nu bij de vaccinatie van volwassenen. De coronavaccins geven in een aantal gevallen serieuze bijwerkingen. Variërend van – maar niet beperkt tot – anafylactische shock, verlammingen, vorming van bloedstolsels en overlijden. De meeste zijn pas gaandeweg aan het licht gekomen.

Over mogelijke schade op de lange duur van het Pfizer-vaccin weten we helemaal niets

Aan welke onbekende risico’s stellen we gezonde kinderen bloot als wordt besloten tot het vaccineren van 12- tot 18-jarigen? Wat we nu al weten, is dat hartontsteking (myocarditis) en ontsteking van het hartzakje (pericarditis) kunnen optreden bij jongeren na toediening van vooral het tweede Pfizer-vaccin. Ook in ons land zijn deze bijwerkingen al gemeld bij twintigers. Volgens Bijwerkingencentrum Lareb zijn er echter „nog niet genoeg gegevens om te kunnen bepalen of er een verband is met de prikken”.

Verhoogd risico

In de VS is men die fase al voorbij. Precies één dag voordat onze minister het Pfizer-vaccin alvast „veilig” verklaarde voor tieners, liet de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) een verklaring uitgaan, gebaseerd op de Amerikaanse bijwerkingendatabase (VAERS). Volgens de CDC is er een „waarschijnlijk verband” tussen de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) en myocarditis/pericarditis bij tieners en jongvolwassenen. Vooral jongens hebben een verhoogd risico. En ja: deze bijwerkingen treden ook op in de groep 12 tot 17 jaar. Voor jongens van deze leeftijd waren op 11 juni zo’n 66 meldingen gedaan per miljoen doses van het tweede Pfizer- of Moderna-vaccin. Dat is één geval per vijftienduizend tweede prikken.

Liggen er meer verrassingen in het verschiet? Dat is best mogelijk. De Amerikaanse arts-onderzoeker Robert Malone – nota bene een van de uitvinders van de mRNA-vaccintechniek – is er niet gerust op. Op zijn Linkedin-pagina heeft hij een ondubbelzinnig statement geplaatst. Malone waarschuwt onder meer voor auto-immuunziekten die zich mogelijk pas na maanden of jaren kunnen manifesteren.

De vraag is: gaan we ‘geblinddoekt’ gezonde kinderen vaccineren, of hechten we (nog) waarde aan het aloude voorzorgsprincipe? Wat ons betreft is er bij massavaccinatie van tieners „ten behoeve van een ander” geen enkele ruimte voor vermijdbare schade.

xxxxxxxxxxxxxx

Tieners vanaf 12 t/m 17 jaar met een onderliggende aandoening (bijv een longaandoening, auto-immuunziekte, diabetes) mogen als ze dat willen ook gevaccineerd worden. Dit zal gebeuren door de GGD met het Pfizer vaccin.
De uitnodiging daarvoor wordt verzorgd door de huisarts. Heeft uw kind een onderliggende aandoening en wilt u graag dat het gevaccineerd wordt geef dit dan ajb aan ons door via de mail assistente@de-lemniscaat.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw kind eind juni/begin juli een uitnodiging ontvangt.
Of gezonde jongeren van 12 T/M 17 jaar ook in aanmerking komen voor een vaccin is op dit moment nog geen beslissing genomen. Alle jongeren vanaf 18 jaar krijgen wel automatisch een uitnodigingsbrief van de GGD.

NB. Het blijft een zeer dubieuze zaak om kinderen cq.  jonge gezonde mensen te gaan inenten. Het nut is minimaal. De gevolgen op langere termijn zijn nog niet te overzien (HdR).

Vanaf zaterdag 5 juni is het voor alle mensen van 60 T/M 64 jaar die geen Astra Zeneca Vaccin wilden mogelijk om een afspraak te maken bij de GGD voor een vaccinatie met Pfizer of Moderna. U kunt daarvoor online een afspraak maken of de GGD bellen.

14-5 Gisteren zijn de eerste uitnodigingen voor mensen van 18-60 met onderliggende aandoeningen verstuurd. Mocht u 20 mei nog geen brief hebben ontvangen en wel tot deze doelgroep behoren? Neem dan contact op met de praktijk. Het liefst per mail assistente@de-lemniscaat.nl of per telefoon (bij voorkeur vanaf 14.00). Wij zorgen er dan voor dat u alsnog een uitnodiging ontvangt.

11 5. Laatste update over de vaccinaties, op een rij gezet door onze assistente Daan:
Vaccineren 18-60 jarigen met onderliggende aandoeningen
De overheid streeft ernaar om iedereen voor 18 mei een uitnodigingsbrief te sturen. Wij als huisartsenpraktijk hebben hiertoe vorige week een bestand aangeleverd met (hopelijk) al onze patiënten in deze doelgroep. Zodra wij bericht krijgen dat de uitnodigingen verstuurd worden zullen we dat op deze site melden.

Vaccinatie 65 plussers
Iedereen die nog niet gevaccineerd is en dat (alsnog) zou willen kan nu reageren om meegenomen te worden door de GGD in de zogenoemde veegronde. Aanmelden kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of bellen met het telefoonnummer dat in de uitnodigingsbrief staat die u eerder ontvangen heeft.

Vaccinatie 60 t/m 64 jarigen (geboren tussen 1956 en 1960)
Inmiddels wordt er in diverse media gesproken over het alsnog vaccineren van mensen die niet gevaccineerd wilden worden met het Astra Zeneca vaccin. Op dit moment is er nog niets bekend hoe en wanneer dit zal plaatsvinden. Zodra er meer bekend is zullen wij ook dit op deze site melden.

xxxxxxxxxxxxxx

20 april 21 Het AstraZeneca vaccin

Half maart is er voor het eerst gestopt met het toedienen van het  AstraZenecaZeneca vaccin. Men zag bij tientallen mensen in Europa een zeldzame bloedstollingsstoornis optreden, 1-2 weken na toediening van het vaccin. Na onderzoek werd een relatie AZ vaccin en de stollingsstoornis betwijfeld en het vaccin weer veilig bevonden. Merkwaardig, want het gaat om een zeer zeldzame bloedafwijking die nu opeens steeds kort na vaccinatie met AZvaccin en niet bij andere vaccins voorkomt. Natuurlijk is er dan een relatie. Het begrip veilig is ook niet van topassing. Alles wat per injectie aan een mens toegediend wordt heeft een zeker risico. Belangrijk is of het gaat om een groot of een acceptabel risico. In Engeland zijn op  18 miljoen AsraZeneca vaccinaties  30 gevallen van deze bloedafwijking bekend, waarvan 7 mensen overleden. In Nederland is er bij 1 op de 100.000 mensen , de bloedafwijking gevonden, waarvan éénderde overlijd. De kans op overlijden is dus 1: 300.000.  Een vrouw die aan de anticonceptiepil gaat heeft ongeveer hetzelfde risico.

21-4 We kunnen nu terugkijken op ruim 1 jaar Corona.

Maart vorig jaar werden we er ons geleidelijk van bewust dat er zich een serieus virus aandiende. Al snel werden maatregelen ingesteld: 1,5 m afstand houden, handen stuk wassen, binnen blijven. En, toen ze er waren, mondkapjes dragen. Met de tijd werd er meer bekend over het virus en de verspreiding. Onderzoek leidde tot een aantal belangrijke inzichten: het virus verspreidt zich vooral door de lucht, bij hoesten, niezen en luid spreken: deels door grotere druppeltjes die binnen 1,5 m op de grond vallen en deels door minuscule deeltjes, de zogenaamde aerosolen, die in afgesloten ruimtes lang kunnen blijven hangen. Het belang van ventileren van ruimtes werd duidelijk. De verspreiding van het virus door het aanraken van b.v. winkelwagentjes bleek onjuist. Verspreiding via voorwerpen is vrijwel uitgesloten. In de zon gaat het virus snel te gronde, het is een kwetsbaar virus (op de website van de Lemniscaat kunt u meer lezen).

De inzichten lijken niet overal doorgedrongen te zijn of alweer vergeten. Helaas heeft de overheid toch steeds geadviseerd binnen te blijven en werden parkeerplaatsen bij stranden en natuurgebieden vaak afgesloten. Het advies had beter kunnen zijn: ga naar buiten, de natuur in, dat is goed voor uw gezondheid en uw immuunsysteem; maar vermijdt wel drukke plekken, zeker als het windstil is. Mensen raakten sowieso beu van het binnen zitten en zijn massaal gaan wandelen. Een van de positieve effecten van de Corona epidemie. Wandelen in de natuur is ook nog een hulp voor de mentale klachten waar veel mensen onder lijden.

We zijn nu erg gericht op dat éne virus. Maar ieder najaar krijgen altijd al  maken met enkele tientallen virussen. Daaronder bevinden zich naast een paar griepvirussen ook een stuk of vier coronavirussen. Die zijn onschuldig en leiden vooral tot verkoudheden. Het nieuwe coronavirus  Covid19 is er dus bijgekomen en is zeker anders van karakter; het kan wel degelijk bij kwetsbare mensen tot een ernstig ziektebeeld leiden.
Het aantal mensen dat nu in het bloed antistoffen tegen Corona heeft, wordt inmiddels geschat op 6 miljoen. Deels door contact met het virus, deels door vaccinatie. Veel mensen zijn niet of nauwelijks ziek geweest. Corona verspreidt zich ook onder de oppervlakte. Dat geeft normaal gesproken ook een goede immuniteit. Het gaat om mensen die wel besmet raken maar er niets of amper wat van merken.

Wereldwijd zijn de virologen het eens: dit virus blijft en is niet uit te roeien. Waarschijnlijk komt het ieder jaar weer opzetten, in nieuwe varianten net zoals de griep ieder jaar varieert.

Gezonde jonge mensen vaccineren is heel dubieus. Zij kunnen een infectie met het coronavirus in principe goed aan en krijgen daarvan een optimale immuniteit. Een betere dan van het vaccin. Natuurlijk, er kunnen omstandigheden zijn die toch om vaccinatie vragen, zoals werken in de zorg, of een kwetsbare partner. Dan wil je niet alleen jezelf beschermen maar ook een ander niet besmetten. Al is het nog onzeker of vaccinatie het dóórgeven van het virus voorkómt.

Inmiddels is het vaccineren in volle gang, ook op de Lemniscaat zijn we er mee begonnen. De voorbereiding was ingewikkeld, vele tientallen pagina’s instructies kwamen mee, maar uiteindelijk is alles op rolletjes gegaan door de inzet van een speciaal groepje medewerkers, onder leiding van onze assistente Daan die alles leest en heel veel weet over Corona. Veel mensen hebben vooraf gebeld om informatie en advies over het vaccin.

Het advies was en is dat het nuttig en belangrijk is om te vaccineren als men een kwetsbare oudere of een risicopatiënt is. Bij wat we nu weten geeft het krijgen van Corona een veel groter risico op ernstige klachten dan de eventuele bijwerkingen van het vaccin.

Huib de Ruiter

Veel mensen kunnen er maar niet aan wennen om elkaar geen hand te geven. Een alternatief is deze ‘onderarmgroet’. Een veilige en warme begroeting.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De corona vaccins zijn gearriveerd.  Wel of niet vaccineren?

Er wordt wel eens gedacht dat antroposofen tegen vaccineren zijn. Dat is een misverstand. Antroposofen zijn niet tegen vaccineren, maar wel voor bewúst vaccineren. Het is bij vaccins goed een bewuste keuze te maken. Nu is er wat corona betreft momenteel alleen de keus: wel of niet vaccineren. We zijn nu nog aangewezen op de paar beschikbare vaccins. Met de tijd zal er hopelijk een keuze zijn uit meerdere vaccins.

De corona vaccinatie zou in de loop van de tijd een belangrijke bijdrage moeten  leveren aan het terugdringen van het virus.  Dat is nog zeer de vraag. Een verkoudheidsvirus laat zich niet makkelijk terugdringen, het muteert makkelijk.
Maar vaccinatie is zeker wel zinnig voor mensen die een hoger risico hebben om van corona ernstig ziek te worden. En voor diegenen die in risico-situaties werken zoals artsen verpleegkundigen op de IC, in verzorgingshuizen enz.
Het vaccineren van gezonde mensen die qua leeftijd en gezondheid geen risico lopen is dubieus. Eveneens mensen die corona hebben gehad en weer gezond zijn. Het doormaken van een ziekte geeft een betere immuniteit dan een vaccin.

Het het verzorgen van de eigen weerstand  gezondheid blijft voor iedereen het belangrijkste.

Vooralsnog is er dus nog geen keuze mogelijkheid voor een bepaald vaccin. De veiligheid van de nu beschikbare vaccins in niet geheel zeker, aangezien ze in een korte tijd ontwikkeld zijn. Bijwerkingen zijn niet  nu allemaal al bekend geworden. Maar wel een paar.

Bijwerkingen en waarschuwingen tav het Pfizer vaccin:
In de bijsluiter van vijf kantjes voor het Pfizer RNA vaccin worden zeven symptomen gemeld die vaak voorkwamen bij de groep testpersonen: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, koorts, rillingen en pijn op de plek van de injectie.  Artsen wordt ook aangeraden om te letten op symptomen van een allergische reactie op het vaccin. Daarbij zou het kunnen gaan om kortademigheid, uitslag of zwelling van tong of gezicht. Om die reden moet men na de vaccinatie nog een kwartier blijven. Ook wordt geadviseerd na een injectie twee maanden te wachten met een zwangerschap en geen borstvoeding te geven. Voor de vaccinatie zijn twee inentingen nodig, met 21 dagen ertussen. Onder de 16 jaar (Pfizer) resp. onder de 18jaar (M0derna) wordt niet gevaccineerd.
Mensen met een sterke allergische neiging moeten dit vaccin niet nemen.
Na de vaccinatie is men vaak 2 dagen niet lekker – tot aan  goed ziek met eventueel hoge koorts.
Het is aan te bevelen een aantal dagen voor en na de vaccinatie een paar keer Infludo druppels te nemen, bv. 3x daags 12 druppels. Ook is het te overwegen op de prikplek arnicazalf in te wrijven, voor én na de prik.

Over de veiligheid van een RNA vaccin (Pfizer, Moderna)

Het probleem van de RNA vaccins (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) is dat er een gentechniek wordt gebruikt waarvan we  de langere termijn gevolgen nog niet kennen. Er zijn zorgen over de immuunreactie. Eigen lichaamscellen, m.n. spiercellen, worden gedwongen corona eiwitten te produceren. Het eigen immuunsysteem gaat reageren op deze eiwitten; maar mogelijk ook op de cellen zelf die de eiwitten produceren. Dat zou volgens sommige deskundigen een auto-immuunreactie tegen spiercellen tot gevolg kunnen hebben. De meeste immunologen vinden dit overigens ondenkbaar en dus onzin.
Wil men zich laten vaccineren en is er geen tijdsdruk, dan is het een overweging te zijner tijd te  kiezen voor een meer klassiek vaccin zoals het Valneva, Sanofi, Sinavac of Novavax vaccin. (men kan nu dus nog niet kiezen, hopelijk later wel).

Voor wie gevaccineerd wil worden: u kunt zich via de assistente op een lijst laten zetten. Wanneer de vaccinaties beginnen is nog onzeker, voorlopig nog niet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De veiligheid van een RNA vaccin (Volkskrant, Maarten Keulemans,19 november 2020)

…….
Nadeel van zo’n nieuw vaccin: niemand weet hoe de vlag er over een poos bij hangt. Wat nu, als de bijwerkingen pas veel later komen?
Maar experts kunnen zich uit het verleden geen voorbeeld voor de geest halen van een vaccin dat pas na lange tijd onverwachte verborgen bijwerkingen bleek te hebben. Anders dan geneesmiddelen, die men soms langdurig neemt, geven vaccins dan ook een korte, eenmalige por. ‘Bijwerkingen verwacht je doorgaans in het begin, vlak na inenting’, zegt moleculair viroloog Kikkert. En dat is inderdaad ook het (voorlopige) beeld bij de coronavaccins: de bijwerkingen bestaan doorgaans uit jeuk of koorts kort na de prik.
Dat geldt ook voor de vaccins waarover momenteel zoveel te doen is – de geheel nieuwe concepten van Moderna en Pfizer, die de afgelopen weken zulke klinkende tussenresultaten gaven. ‘Die vaccins bestaan uit RNA. Dat wordt in het lichaam relatief snel afgebroken’, zegt coronaviroloog Eric Snijder (LUMC). ‘Het lijkt me dan ook logisch dat eventuele bijwerkingen heel snel na vaccinatie optreden.’
Misschien wel de verraderlijkste valkuil voor de wat langere termijn is die van, zoals het betoverend heet, ‘vaccin-geassocieerde versterkte ziekte’. Je wordt ingeënt, niets aan de hand, maar tegen de tijd dat je besmet raakt met het virus, blijkt het vaccin het virus niet te remmen maar juist te helpen. In 2017 kwam op die manier aan het licht dat een nieuw, goedgekeurd Frans vaccin tegen knokkelkoorts, Dengvaxia, in heel zeldzame gevallen de ziekte verergert in plaats van voorkomt.
Maar ook hier leert men van eerdere fouten. In vakblad Science Translational Medicine beschrijft een internationaal onderzoeksteam, onder wie de Nederlandse viroloog Hanneke Schuitemaker van fabrikant Janssen, hoe men alle tot dusver gepubliceerde vooronderzoeken naar de nieuwe coronavaccins er nog eens op heeft nageslagen: geen spoor van de versterking-door-vaccinatie te vinden. Bovendien zouden we de bijwerking – áls die er is – inmiddels wel moeten opmerken bij de tienduizenden vrijwilligers die de vaccinatie al hebben gehad, denken velen.
‘Die nieuwe vaccins kunnen ons dna aantasten’

Intussen werken die vaccins van Pfizer en Moderna ook nog eens op basis van biotechnologie. Dat kan nooit goed aflopen, aldus een zorg die momenteel razendsnel om zich heen grijpt op internet. De vaccins bestaan uit nagemaakt ‘boodschapper-RNA’, een erfelijkheidsmolecuul dat cellen rondom de prikplek ertoe aanzet om een eiwit van het coronavirus te maken. De cellen scheiden die eiwitten uit, zodat uw afweersysteem leert: zó ziet het virus eruit. Hoogleraar Snijder zegt het maar gewoon zoals het is: ‘In feite bouw je de mens om tot een productiesysteem van viruseiwit.’
Maar dat is nog wat anders dan dat het vaccin de mens verandert in een genetisch gemanipuleerd wezen: deels mens, deels coronavirus, zoals onder meer psychiater en natuurgenezer Andrew Kaufman in allerlei filmpjes en essays beweert. Daartoe zou het boodschapper-RNA zichzelf moeten inmetselen in het dna in de cel, zodat het voor altijd onderdeel wordt van onze genenbank.
En dat gebeurt niet, zegt Snijder. Er bestaan wel bepaalde virussen (zoals hiv) die hun erfelijk materiaal kunnen inbouwen in ons dna, maar die zeulen daartoe een complete moleculaire gereedschapskist mee de cel in. Zoals een speciaal eiwit, ‘reverse transcriptase’, dat het virus-RNA ombouwt tot dna, en het eiwit ‘integrase’, dat over het inbouwen gaat.
‘Bovendien heeft het RNA van dergelijke virussen allerlei herkenningssignalen, om die gereedschapskist zijn kunstje te laten doen: hier moet je beginnen met aflezen, hier moet je me opvouwen’, zegt Snijder. ‘Dat hele verhaal zit gewoon niet in deze vaccins. Het slimme van deze vaccins is nou net dat ze zo veilig zijn. Boodschapper-RNA vermenigvuldigt zich niet, komt niet in de celkern en bouwt zich niet in in het dna van de gastheer.’
Geen genetische manipulatie dus, maar een biochemische boodschap die wordt opgevangen en tijdelijk wordt uitgezonden door de moleculaire antennes in onze cellen – en daarna weer dooft. ‘Want het is RNA. Het wordt binnen de kortste keren weer afgebroken’, zeg Snijder.
Afgezien daarvan: een stadion vol ingeënte proefpersonen van wie zo’n 95 procent beschermd is, zegt toch ook wel iets. Want dat niet inenten vervelende bijwerkingen kan hebben, staat na 1,4 miljoen bevestigde sterfgevallen aan covid-19 in elk geval wel vast.
[let op: los getal: op wereldbevoking van 7.7  miljard mensen; dus 1;5500 mensen; HdR]
20 duizend proefpersonen hebben het vaccin van Pfizer getest en 15 duizend die van Moderna. Van die laatste groep kreeg 9 procent spierpijn en 5 procent hoofdpijn als bijwerking

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Enkele antroposofische gedachten over corona

Vanuit antroposofisch gezichtspunt is het bij Corona opvallend hoe het middengebied, het ritmische middengebied van de mens, het gebied van hart en longen geraakt wordt. Dit is het gebied van het gevoelsleven. Het is het gebied van evenwicht en van bezinning, van het menselijke, het sociale. Dat in deze Corona epidemie de angst de mensen om het hart sloeg, past daarbij. En angst werkt weer verstorend: als je evenwicht ontregeld is en wankelt, dan ben je ook bevattelijker voor negatieve krachten, voor agressieve virussen. Dat is ook bekend van de Pest, een beruchte epidemie in vroegere eeuwen. De mensen die niet bang waren en gewoon op pad gingen om anderen te helpen, werden niet ziek, kregen niet de Pest.

Regulier heeft men al bedacht dat deze virussen ook mede ontstaan door het te dicht op elkaar leven van mens en dier. Het ontstaan van virussen komt mede door de verstoring van het milieu van dieren zoals vleermuizen. Volgens Rudolf Steiner ontstaan bepaalde kwalijke bacillen (het begrip virus was toen nog niet bekend), ook door het wreed omgaan met dieren. Het kwellen van dieren wekt negatieve krachten op die zich vervolgens kunnen uiten in agressieve virussen;  zoals nu het Coronavirus.

Ook in andere zin heeft de dierenwereld het moeilijk met de mens. Onlangs werd duidelijk dat wereldwijd ruim twee derde van het aantal dieren verdwenen is. Dit is een resultaat van een technisch en grootschalig gebruik van de aarde en van de natuur. Gelukkig dringt langzamerhand het besef door dat wij als mens werkelijk verantwoordelijk zijn voor het gezond houden van de aarde, zelfs voor het voortbestaan van leven op de aarde. We zien allerlei andere ontregelingen in de natuur, veranderingen in het klimaat en in de flora en fauna.

Er werken twee tegengestelde krachten in de natuur en in de mens. De ene kracht is die van samentrekking, verdichting, verharding, van kilheid en leugens. Ook van het tellen, wegen en meten. Het is het gebied van het onverbiddelijke, duidelijke, van de techniek en van de wetenschap. Deels heel nuttig, maar deze kracht kan ook destructief worden.

Het andere gebied, dat tegengesteld van karakter is, is dat van het loslaten, opstijgen, genieten, van het bagatelliseren. Van de fantasie, het dagdromen en de illusie. Zelfoverschatting, grootheidswaanzin. De wereld door een roze bril.

De beide krachten hebben sterk bijgedragen tot de wereldproblemen waar we nu voor staan. Oplossingen moeten komen van een derde gebied, het middengebied, waar we met evenwicht en bezinning werken. Het gaat om eerlijkheid, menselijkheid en rechtvaardigheid. Dat zijn de kwaliteiten van het midden, waar Corona ons zo hard heeft geraakt;  of heeft corona misschien alleen maar zichtbaar gemaakt, waarin we nu zo vaak tekortschieten als mensheid.
Is alles wat in de natuur misgaat misschien niets minder dan een spiegel voor hoe wij mensen bezig zijn. Dat vraagt om een nieuwe aanpak van de problemen. Het is van groot belang dat we deze crisis niet met lapmiddelen gaan aanpakken, maar met wezenlijke vernieuwingen in onze omgang met de natuur en met de aarde. En – niet in de laatste plaats – in de omgang met onze medemens.

Huib de Ruiter

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Onlangs werd op deze plek gewaarschuwd voor een onderzoek dat zou aangeven dat er een iets hoger risico is op corona na het nemen van een griepprik.  De bron, ene Kennedy blijkt  een dubieuze figuur en de informatie is onjuist en onbetrouwbaar. Dank aan 2 lezers die me hierop hebben geattendeerd!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1-10-2020  Onderzoek RIVM 2009: alle mondkapjes werken.

INFECTIEZIEKTEN Bulletin Jaargang 62  Nummer 2 maart 2009
Professionele en zelfgemaakte gezichtsmaskers verminderen blootstelling aan luchtweginfecties.

Centrum Infectieziektebestrijding,RIVM (2) Hubert Department
Samenvatting: Overheden bereiden zich voor op een potentiële influenzapandemie. Om het effect van de diverse mogelijke interventiemaatregelen te kunnen beoordelen zijn data nodig. Zo zou het dragen van gezichtsmaskers door de bevolking een goed toegankelijke en betaalbare interventiemaatregel kunnen zijn. Op het RIVM werd het dragen van verschillende, professionele en zelfgemaakte, gezichtsmaskers getest die de respiratoire transmissie zouden moeten beperken. Het onderzoek werd gedaan met 3 verschillende experimenten waarbij gezonde vrijwilligers en een gesimuleerde patiënt activiteiten moesten uitvoeren met verschillende, professionele en zelfgemaakte, maskers op. Uit de resultaten bleek dat alle soorten maskers de blootstelling aan aersolen verminderden. De bescherming was redelijk stabiel in de tijd, en werd niet beïnvloed door de duur van dragen of het soort activiteit. Wel was er een hoge mate van individuele variatie. Professionele FFP2-maskers waren efficiënter dan chirurgische maskers, en die waren weer efficiënter dan zelfgemaakte maskers. Onafhankelijk van het soort masker waren kinderen minder goed beschermd. Bescherming van binnen naar buiten (masker gedragen door een gesimuleerde patiënt) was minder effectief

dan bescherming van buiten aar binnen (maskers gedragen door gezonde vrijwilligers). De conclusie is dat elk type gezichtsmasker blootstelling aan virus en infectierisico op populatieniveau kan verminderen, ondanks niet optimale pasvorm en draagdiscipline. Professionele FFP2-maskers geven daarbij de meeste bescherming. Maskers gedragen door patiënten lijken minder bescherming te geven tegen transmissie van aerosolen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23-9-2020 Hoogleraar: toch mondkapjes gaan dragen.

Hij is net 3 weken terug in Nederland na een jarenlang verblijf in de Verenigde Staten. En wat hoogleraar Gezondheidsinformatie Theo Vos hier aantreft, kan hij bijna niet geloven. “Met mondkapjes valt zóveel winst te behalen.” “Afgelopen weekend was een mijlpaal, voor het eerst was ik niet de enige in de supermarkt in Baarn met een mondkapje, maar zag ik iemand anders ermee.” Theo Vos (66) moet er om lachen als hij het vertelt, maar zijn ondertoon is bloedserieus. Hij is namelijk een van de rekenmeesters van de Universiteit van Washington als het gaat om de coronapandemie. Vos geeft leiding aan een team dat het toekomstige verloop van tal van ziektes in de wereld doorrekent. En Nederland staat er qua corona zacht uitgedrukt niet goed op. Enorme pieken”Als je naar onze site kijkt zie je hele slechte voorspellingen voor Nederland”, waarschuwt hij. “Je ziet enorme pieken in november en december als je kijkt naar de aantallen coronabesmettingen en doden.”

Voor de prognoses van Vos en zijn collega’s worden verschillende scenario’s doorgerekend. Een scenario waarbij het beleid ongewijzigd is en een scenario waarbij mondkapjes gemeengoed worden. Voor ons land geldt: als het huidige beleid wordt voortgezet, staat het totaal aantal coronadoden op 1 december op zo’n 8.600. Als we vanaf vandaag mondkapjes gaan dragen, zal dat getal rond de 6.700 liggen. “Op 1 januari is dat het verschil tussen 1000 doden per dag versus 25 doden”, zo waarschuwt hij.”Juist in Nederland valt veel winst te behalen door mondkapjes te verplichten”, vertelt hij. “Ik begrijp niet goed waarom je mondmaskers niet op veel meer plekken gaat invoeren. Het is effectief, makkelijk en goedkoop.”Vos vindt de berichtgeving in Nederland over het nut van mondkapjes verwarrend. “Ik vind dat het RIVM ook niet zo’n goede rol speelt. Ze hebben uitgesproken meningen, terwijl ik vaak onvoldoende bewijs zie. Zijn Nederlanders dan zo anders, vraag ik me af.”Maar waar haalt Vos de stellige overtuiging vandaan dat mondkapjes ook buiten de zorg effectief zijn? “Mijn collega’s en ik hebben zo’n 40 wetenschappelijke studies bekeken naar Sars, Mers en influenza.”  “Alles bij elkaar geveegd, blijkt dat de inzet van mondmaskers de verspreiding van dit soort virussen met 40 procent afremt”, legt hij uit. “Dat is aanzienlijk. Als je de transmissie van het virus met 40 procent weet terug te brengen dan houd je ook de r laag. En verloopt het niet zo explosief.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10 september, NOS:

Kan iedereen die positief test op corona anderen besmetten?

Of draagt een deel van de mensen zo weinig virus bij zich dat dat praktisch onmogelijk wordt? Naar die prangende vragen wordt wereldwijd onderzoek gedaan. In Nederland start het Erasmus MC nu samen met de GGD’s een onderzoek om daar meer zicht op te krijgen. Internationaal is discussie over de tests die moeten vaststellen of iemand corona heeft. Zo waarschuwen bijvoorbeeld wetenschappers van de universiteit van Oxford dat een deel van de mensen die positief test niet meer in staat is om anderen te infecteren. Het gaat dan over de zogeheten PCR-test die vaststelt of er genetisch materiaal van het virus aanwezig is in monsters uit bijvoorbeeld de neus en keel. Hoogleraar virologie Marion Koopmans en medisch moleculair microbioloog Richard Molenkamp van het Erasmus MC onderzoeken nu of er een verband bestaat tussen de hoeveelheden virus die in zulke tests worden aangetroffen en of mensen al dan niet betrokken zijn bij een cluster van besmettingen.

De gouden standaard Als een deel van de positief geteste mensen niet besmettelijk blijkt, kan dat grote gevolgen hebben. Hoe meer positieve uitslagen in de teststraat, hoe meer bron- en contactonderzoeken de overbelaste GGD’s moeten starten. En hoe meer mensen thuis moeten blijven.”De GGD volgt nu iedereen op die positief test, maar misschien kun je het bron- en contactonderzoek beter richten op mensen die het virus het vaakst verspreiden”, zegt Koopmans. Inschatten hoeveel procent van de positief geteste mensen nu niet besmettelijk is, is volgens de viroloog lastig. Koopmans noemt de PCR-test de gouden standaard omdat het de gevoeligste test is om het virus op te sporen. Maar die gevoeligheid heeft een keerzijde: mensen kunnen weken na een infectie nog restjes genetisch materiaal bij zich dragen terwijl ze geen intacte virusdeeltjes meer in hun lichaam hebben waarmee ze anderen kunnen infecteren.

Virus verdubbelen
De PCR-test geeft dus geen uitsluitsel over besmettelijkheid. Dat werkt zo: in het lab wordt het genetisch materiaal uit het wattenstaafje zo’n 40 keer verdubbeld. Daardoor kan het testapparaat vaststellen of er erfelijk materiaal van dit specifieke coronavirus in het monster aanwezig is. Als de test positief is, dan rapporteren de meeste testapparaten een zogeheten Cycle threshold-waarde. Die Ct-waarde geeft aan na hoeveel keer verdubbelen duidelijk werd dat er erfelijk materiaal van het coronavirus is aangetroffen. Hoe minder virus er in het monster zat, hoe meer verdubbelingen daarvoor nodig zijn en hoe hoger de Ct-waarde wordt. Een Ct-waarde van 15 duidt dus op meer virus dan een Ct-waarde van 37.

Vraag is nu of er een Ct-waarde bestaat waarbij mensen nog zó weinig virusmateriaal bij zich dragen dat ze anderen niet meer kunnen besmetten. “Er is veel behoefte aan een veilige drempelwaarde”, vertelt Koopmans. “Stel je zegt: vanaf de Ct-waarde 35 ben je niet besmettelijk, dan hoeft de GGD die mensen niet te volgen.”

Geen harde garanties

“Tot nu toe zijn we druk geweest met opschalen en we komen nu pas toe aan het onderzoeken van die Ct-waarden”, zegt Ann Vossen, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor medische microbiologie. Arts-microbiologen die aan de ziekenhuizen verbonden zijn analyseren het grootste deel van de tests die de GGD’s afnemen. Ook Vossen wil weten hoeveel tests er nèt positief zijn. “Het lijkt mij de moeite om te onderzoeken wat dat betekent voor de besmettelijkheid.” In de praktijk blijkt het lastig om een drempelwaarde vast te stellen. “We zien bijvoorbeeld mensen met lage Ct-waarden en weinig klachten. Zij hebben veel virus bij zich, maar verspreiden het mogelijk minder omdat ze minder klachten hebben”, zegt Koopmans.
Zo zijn er meer kanttekeningen. “Stel dat iemand positief test maar weinig virus bij zich heeft, dan weet je niet of iemand twee dagen daarvoor nog wél veel virus had en anderen kon besmetten”, zegt Vossen. “De hoeveelheid virus is niet statisch.” Daarnaast moet je volgens Vossen eigenlijk ook naar andere factoren kijken zoals de eerste dag waarop iemand klachten kreeg, de ernst van de klachten en de mate waarin het virus in de regio circuleert.  Ondanks de kanttekeningen proberen Koopmans en Molenkamp een drempelwaarde vast te stellen, mede omdat er geen nationale en internationale richtlijnen bestaan.
Zo’n drempelwaarde zou geen harde garanties bieden, benadrukt Molenkamp. “Je kunt dan alleen zeggen: boven deze Ct-waarde is de kans groot dat iemand niet besmettelijk is. Je kunt daar beleid op maken en het risico voor lief nemen dat je af een toe een besmettelijke persoon mist, maar dat is dan aan de beleidsmakers.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Volkskrant 1 augustus” Hoogleraar: winkelwagentjes soppen sloeg nergens op.

Winkelwagentjes ontsmetten, deurkrukken openen met de elleboog, knopjes indrukken met een plastic staafje: het zou goed kunnen dat het allemaal geen coronabal heeft uitgemaakt. De kans dat het virus via oppervlaktes van mens tot mens kan springen, is ‘niet significant’ en ‘niet eens meetbaar’.
Dat stelt hoogleraar microbiologie Emanuel Goldman van de Amerikaanse Rutgers Universiteit, zaterdag in artsenblad The Lancet Infectious Diseases, na weging van het beschikbare bewijs. Studies die aantonen dat het coronavirus uren tot zelfs dagen kan overleven op een glad oppervlak zoals een winkelwagentje, een bureau of een liftknopje, ‘hebben weinig overeenkomst met de echte wereld’, constateert de wetenschapper.
De overdracht van virusdeeltjes via voorwerpen kwam kort na het begin van de corona-uitbraak op de agenda te staan, nadat diverse onderzoeken aantoonden dat het virus wel twee tot zes dagen intact kan blijven op gladde oppervlaktes. Dat leidde tot een wereldwijde schoonmaakdrift, uiteenlopend van extra reinigingsrondes op kantoor tot het bekende karretjesschoonmaakritueel bij de ingang van de supermarkt.
Miljoenen druppeltjes
Maar de studies waarop alle heisa is gebaseerd, zijn uitgevoerd met enorme concentraties virus, van miljoenen tot tientallen miljoenen virusdeeltjes, soms nog in een badje van beschermende buffervloeistof ook. Dat is veel meer dan de honderden tot duizenden virusdeeltjes die in werkelijkheid in uitgehoeste, -genieste of geademende druppeltjes zitten, aldus de microbioloog.
Ook wijst Goldman op een studie uit 2004, met de voorloper van het huidige virus, het sarsvirus: ‘De auteurs probeerden de echte situatie na te bootsen met een patiënt die een oppervlak besmet. Maar er werd geen intact virus op het oppervlak gedetecteerd.’
Wetenschappers hebben steeds meer bedenkingen bij de overdracht via voorwerpen van het nieuwe coronavirus, beaamt ook epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht). ‘Goldman slaat hier de spijker op zijn kop. De studies waarop we onze kennis baseren zijn gedaan in settings waarin ze een enorme klodder virus ergens achterlaten.’
Nieskloddertje
In praktijk moet het virus bovendien de weg vinden vanuit een nieskloddertje via een voorwerp naar de handen van het slachtoffer, en vervolgens naar diens ogen of luchtwegen. Allemaal tussenstappen die het virus in voldoende hoeveelheid moet zien te overleven. ‘Het zal niet nooit gebeuren. En het is misschien anders als je in een ziekenhuis op een covidafdeling werkt’, zegt ze. ‘Maar in de supermarkt kan ik me niet voorstellen dat deze route van overdracht echt een rol speelt.’
In een technisch rapport erkende de WHO onlangs niet één gedocumenteerd geval van besmetting-per-voorwerp te kennen. Niettemin blijft de organisatie bij haar standpunt dat overdracht via contactoppervlakken een mogelijkheid is: lang niet altijd is immers bekend hoe iemand het virus heeft opgelopen.
Goldman ziet dat anders. ‘Ik ben het ermee eens dat je het zekere voor het onzekere moet nemen, maar dit kan tot extremen leiden die niet door de feiten worden gerechtvaardigd.’ Bruijning noemt als voorbeeld uit haar eigen dagelijks leven een voorschrift uit het jeugdhockey, waarbij de hockeybal niet met de handen mag worden aangeraakt. ‘Er zijn veel regeltjes in de protocollen gekomen waarvan ik denk: is het nou nodig?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3-6-20  MAARTEN KEULEMANS. Volkskrant

griepvirus  in de zon: na tweeënhalve minuut gehalveerd


(na de demonstratie tegen racisme op de Dam) Zeker: aan de ene kant zal het virus in zijn handjes hebben gewreven bij de aanblik van zoveel mensen dicht op elkaar. Het coronavirus verspreidt zich immers bij voorkeur in mensenmenigtes die hun stem verheffen.     ps: achteraf is er geen enkele besmetting gemeld]

Het kan in die omstandigheden ook makkelijker ontsnappen uit de kelen van virusdragers die er niet of nauwelijks iets van merken, neemt men aan. Aan de andere kant is de Dam geen bedompte binnenruimte. ‘De wind en de buitenruimte zijn denk ik de belangrijkste factoren die het virus hebben tegengewerkt’, zegt viroloog Mariet Feltkamp (LUMC).
Nog zo’n factor is het felle zonlicht. Bij een experiment lieten wetenschappers het griepvirus achter in de zon: na tweeënhalve minuut was de hoeveelheid gehalveerd. Bij vergelijkbare proeven met het nauw aan het huidige coronavirus verwante sarsvirus, bleek het na een minuut of zes niet meer detecteerbaar.
Dat zou verklaren waarom epidemiologen zo weinig besmettingen buitenshuis vinden. Tussen ruim zevenduizend in detail beschreven Chinese besmettingen, vonden Hongkongse onderzoekers er maar één in de buitenlucht. Er is nog meer dat een uitbraak onwaarschijnlijk maakt. Veel deelnemers droegen mondkapjes. De gemiddelde leeftijd lag laag en de kans dat er geïnfecteerden aanwezig waren, was niet bijster hoog. ‘Als dit in maart of april was geweest had ik me meer zorgen gemaakt’, zegt Feltkamp. ‘Nu zitten we aan het staartje van de eerste golf.’
Een excuus om de anderhalvemeterregel buitenshuis maar helemaal op te schorten, is dit niet, benadrukt het RIVM. ‘Dit was niet oké, maar het was wel iets eenmaligs’, aldus een woordvoerder. ‘Het betekent in elk geval niet dat je de maatregelen die we met elkaar hebben afgesproken dus maar moet loslaten.’
Nul is de kans op een uitbraak immers niet. Het ene Chinese geval van overdracht buiten, is veelzeggend: een geïnfecteerde patiënt die een poosje op straat stond te praten met een dorpsgenoot.
Precies het soort contact dat op de Dam ook zal hebben plaatsgevonden. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemde de kans dat het virus toch zijn slag heeft geslagen om die reden gisteren ‘zeer reëel’. Vooral na afloop van de bijeenkomst kan men weleens te dicht op elkaar hebben gezeten, vermoedt Kuipers.

22-05-20, Volkskrant, Onderzoek bevestigt:

Elkaar buitenshuis voorbijlopen kan corona haast niet doorgeven

Terwijl Nederlandse terrassen zich opmaken voor heropening met anderhalve meter ruimte tussen de bezoekers, komen Hongkongse wetenschappers met een opmerkelijke ontdekking. Het nieuwe coronavirus blijkt in de buitenlucht nauwelijks besmettelijk. MAARTEN KEULEMANS
Onder 7.324 coronabesmettingen in China vonden de onderzoekers slechts één geval van iemand die het virus buitenshuis opliep: een 27-jarige man die op straat in zijn dorp een praatje maakte met een kennis die net terug was uit Wuhan. Veruit de meeste besmettingen vinden plaats in huis en in het openbaar vervoer, constateren de onderzoekers in hun nog voorlopige artikel: plekken waar men langdurig op elkaars lip zit. ‘De samenleving en beleidsmakers erkennen het belang van deze constatering niet goed’, stellen de wetenschappers, onder leiding van Li Yuguo van de Universiteit van Hongkong. ‘De overdracht van ademhalingsinfecties als sars-cov-2 (de officiële naam van het huidige coronavirus, red.) is een binnenshuis fenomeen.’Andere wetenschappers herkennen en erkennen die bevinding. ‘Je moet altijd uitkijken of de selectie van de gegevens goed is’, zei RIVM-epidemioloog Jaap van Dissel woensdagbij een presentatie over de Chinese bevindingen. Zo wijzen de Hongkongers erop dat mensen meer tijd binnenshuis zijn dan buiten. ‘Dat het virus zich buiten minder verspreidt, is zeker waar. Het kan er verwaaien en zonlicht met uv-straling inactiveert het virus.”Je moet altijd een beetje oppassen, de ene buitenlucht is niet de andere’, zegt hoogleraar klinische virologie Louis Kroes (LUMC), doelend op overdekte tenten en afgeschermde terrassen. ‘Maar in de normale buitenwereld gaat het je echt niet lukken het virus over te dragen. Er is gewoon geen bewijs dat dit soort respiratoire virussen in de buitenlucht kunnen worden overgedragen op een manier die ook maar enigszins relevant is voor de epidemie.’Erg kritisch is Kroes dan ook over de strikte handhaving van de anderhalvemeterregel in parken, natuurgebieden en op straat. ‘Men wil duidelijkheid, rechtlijnigheid. Maar we schieten erin door.’ Als voorbeeld noemt hij gemeenten die zich het hoofd breken over stoepen die minder dan anderhalve meter breed zijn. ‘Dan denk ik: moet je nou álles tot een probleem verklaren? In de buitenlucht kun je best een iets ander beleid voeren.’Toch hangt het af van de omstandigheden, erkennen alle experts. ‘Overdracht buitenshuis is niet uitgesloten’, stelt Yuguo. Vooral de blootstelling telt: uren geanimeerd met elkaar praten op een terras speelt het virus meer in de kaart dan wandelen door het park. ‘Het gaat om langdurig aanhoudende overdrachtssituaties’, zegt Kroes. ‘Niet om elkaar voorbijlopen op straat.’ Het Outbreak Management Team dat het kabinet wetenschappelijk adviseert, heeft voor zover bekend geen versoepeling van de afstandsregel in de buitenlucht aangekaart. Maar het verschil zit subtiel in de adviezen. Zo staat het kabinet wel sommige buitensporten toe, maar nog geen binnensporten.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ziekenhuis-ethicus Erwin Kompanje: coronabeleid is inhumaan. Ouderen wordt niets gevraagd.
Isolatie verhoogt sterfte risico

Verdere links zie verder onderaan

18-05-2020 Er zijn nieuwe inzichten over de manier van besmetting met het coronavirus.

De besmetting gaat vooral via aerosolen, zwevende druppeltjes, die gedurende langere tijd (meer dan 3 minuten) ingeademd worden.

Grotere druppeltjes vallen op de grond,maar aerosolen blijven – in afgesloten ruimtes zweven.
Buiten, of bij goede ventilatie, is er dus weinig of geen besmettingskans. Bij grote evenementen, met name als ze binnen worden gehouden, waar  mensen dicht opeen gepakt langdurig elkaars adem inademen, is de kans op besmetting relatief groot.
De anderhalve meter regel kan dus gerelativeerd worden. Wel zinnig zodra hoestende mensen in de buurt zijn, maar buiten in de open lucht niet essentieel.
In klassen en andere slecht geventileerde ruimtes geeft het een schijnveiligheid. De ramen moeten open!
Helaas worden deze inzichten nog niet door de overheid en het RIVM gedeeld.
oordeel zelf: https://youtu.be/EG2coZJhYMA

23-4-2020

Het corona virus verspreidt zich steeds minder snel. Zoals verwacht wordt het minder actief nu het zomer wordt en onze weerstand verbetert.

De bescherming van mondkapjes staat ter discussie. Die werden als onwerkzaam afgedaan. Wetenschappelijke argumenten dat ze nut hebben ontbreken, zegt men. Waarom draagt men in ziekenhuizen dan wel mondkapjes? Daar zijn ze wel werkzaam?
Het probleem is dat er nog steeds te weinig mondkapjes zijn. Daarom is er uitgeweken naar de 1,5 meter regel. De anderhalve meter regel is er omdat besmettelijke druppeltjes bij hoesten een bepaalde reikwijdte hebben. Hoest iemand in een mondkapje dan komen ze zeker niet meer zover. En druppeltjes van buiten hebben dan ook minder kans om naar binnen te komen.
Afstand houden is het devies; want als er dan iemand plots hoest is het besmettingsgevaar klein.
Als er niemand hoest, is die 1,5 meter in feite dus niet nodig.
Afstand houden is dus belangrijk, maar in sommige situaties als bijvoorbeeld in de supermarkt lukt dat niet altijd. Dan is een mondkapje toch tenminste iets wat hoestdruppeltjes kan opvangen.
Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook de ander. Professionele mondkapjes hebben (zg. FFP2) of chirurgische mondkapjes zijn weliswaar het best, maar simpele mondkapjes zijn ook goed. Alles wat makkelijk vocht opneemt is bruikbaar. Wel opletten dat ze goed aansluiten.
Is er plots een onveilige situatie, zonder bescherming van een mondkapje, houdt dan even de adem in.

Er worden nog steeds te weinig testen afgenomen omdat er een tekort aan testmateriaal is. De testen die het virus aantonen zijn er wel.  Maar aan  testen die antilichamen aan kunnen tonen is nog een gebrek, terwijl die ook van groot nut zijn: heb ik corona gehad of niet? Als men die antilichamen  aantreft, heeft men de ziekte gehad en is men in principe veilig, ook voor anderen.  Inmiddels  zijn in  het SCAL laboratorium ook deze testen beschikbaar.(aanvraag via de huisarts, valt onder eigen risico, kosten plm. 100€).
Bij een eerdere  steekproef bleek in ziekenhuizen dat een behoorlijk deel van het personeel besmet was – zonder het te weten. Corona verspreidt zich dus ook onder de radar. Kennelijk hebben veel mensen slechts lichte klachten van het Coronavirus. Zo ook kinderen. Kinderen zijn nauwelijks ziek. Risico-patienten zijn – zoals bekend – oudere mensen, met name boven de 80 jaar, in slechte conditie of met hart, long of vaatziekten, obestitas, rokers en mensen met slecht ingestelde diabetes. Ook zestigers en zeventigers kunnen fors ziek worden zodat opname op een intensive care nodig is. Zelfs jongere mensen kunnen zo ziek worden als hun weerstand laag is (bv. door carnaval). Men schat dat 80% van de mensen die het virus oplopen het als een milde ziekte, een soort verkoudheid zal krijgen, en een minderheid veel en soms ernstige klachten krijgen en er mogelijk ook  aan overlijden.

Er is een groot verschil in beloop, ook bij ouderen. Van de opgenomen patiënten ligt ongeveer  éen op de vijf op de intensive care aan de beademing; de rest ligt op zaal en krijgt zuurstof via een slangetje. Diegenen die thuis willen en kunnen blijven, kunnen niet alleen met zuurstof maar ook met  antroposofische middelen en injecties worden behandeld.
Ouderen die bij fors ziek zijn kiezen voor behandeling op de intensive care, moeten er wel rekening mee houden dat een paar weken op de IC een aanslag is op lichaam, ziel en geest. Ook al overleeft men het, langdurige of definitieve opname in een verpleeghuis is waarschijnlijk. Dat kan een zware weg worden met weinig kwaliteit van leven..
Het is belangrijk van te voren er over na te denken of men dat wil aangaan.  Hierbij zou een tekort aan IC bedden eigenlijk geen rol mogen spelen.

Wat kunnen we doen tegen het virus, naast hygienische maatregelen?

Ten eerste is het van belang de conditie en de weerstand op peil te houden;
Goed slapen, gezond eten, stoppen met alcohol en met roken, miniseren van suikergebruik,
zorgen voor een goede warmte

Hoe zorg je voor een goede warmte? Wees je bewust van hoe het met je warmte is. Veel mensen hebben bijvoorbeeld koude voeten zonder dat ze het in de gaten hebben. Kleed je met natuurlijke materialen zoals katoen, wol en zijde; dat vormt een warmtelaagje. Maak een kruik om warmer te worden. Een voeten bad of een heel bad doorwarmt heel goed. Van lichamelijk actief zijn wordt je ook warm: een wandeling, in de tuin werken, schoonmaken of lichamelijke oefeningen doen. (Henriette Froklage)

Niet het hoofd overbelasten met urenlang op schermen kijken als dat niet strikt nodig is.
Regelmatig naar buiten gaan, zeker als de zon schijnt!  Dat helpt om gezond te blijven. Wel afstand houden.

Er wordt veel paracetamol gekocht. Bij koorts is het heel nadelig om paracetamol te nemen: het drukt de koorts.
Koorts  is een onderdeel van natuurlijke weerstand. Bij iedere graad hogere temperatuur gaan een factor 10 virussen of bacteriën dood.

Medicijnen.

Een goed middel ter versterking van de virusweerstand is het antroposofische middel  Infludo, inmiddels bijna uitverkocht
(alternatief: echinacea prunus cps, zelfde dosering: Preventief: 2-3xdaags 10 druppels. In risicosituaties of begin van symptomen: 4-6x daags 10 druppels
Een goed aanvullend middel is Ferrum sidereum cps,  dosering: -3x daags 10 druppels (op recept).
Corona grijpt aan op de luchtwegen en de longen.  Het is goed iets extra’s voor dit gebied te doen. Door 1-2x daags borst, rug en keel in te wrijven met een verwarmende olie (Solum-, eucalyptus-, Rosmarijn- of tijmolie) versterkt men dit gebied. Een extra warmtelaagje geeft een betere doorbloeding van de luchtwegen, en een betere doorbloeding betekent een betere immuniteit. Die werkt namelijk via het bloed. Solum olie kan ook eventuele  benauwdheid verminderen.

Euritmie cursus ter versterking van de afweer en het immuunsysteem tov. het  Coronavirus: Euritmie 5 x Corona oefening

Belangrijk is het om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan:
bij symptomen zoals hoesten, niezen en snotteren, al of niet met koorts, binnen blijven en sociale contacten vermijden. Er wordt gehamerd op 1,5 meter afstand houden. Dat lukt niet altijd, bv. in de supermarkt. Komt iemand te dichtbij, hou dan even de adem in.

Er was een 2e epidemie gaande: die van Corona-angst. Die was nog veel besmettelijker. Angst ondermijnt de weerstand. Dus: laat u niet bang maken. Neem de zaak wel serieus, maar ga niet mee in de emoties. Probeer zelf na te denken.
Gelukkig neemt deze angst-epidemie nu wel af.

zie ook: Over angst voor corona en wat er tegenover te stellen

Cijfers worden meestal gepresenteerd zonder ze in een groter geheel te plaatsen. Corona is een pittig virus, maar bedenk wel: In Nederland krijgen op 17 miljoen mensen jaarlijks 850.000 mensen gewone griep, met 2000-9000 sterfgevallen per jaar.   (ook meest ouderen en/of mensen met onderliggend lijden). In Nederland overlijden normaliter plm. 380 mensen per dag.
Dit is niet om het corona-leed te bagatelliseren!

2-4-20 Angst voor het Coronavirus

Corona was een nog onbekende kracht (en is het deels nog); een virus waar we nog niet veel van wisten, wat zou het virus gaan aanrichten? Veel mensen hebben angst voor besmetting met het coronavirus. Wat moeten we met die angst, wat is angst eigenlijk en wat heeft het ons te zeggen?
Het woord angst heeft met eng, engte, beknelling te maken. Bij angst is er geen ruimte, alles trekt samen. En we trekken ons terug, kruipen in onze schulp, vaak omdat we iets niet willen. We zijn bang voor iets wat pijn zal doen, verlies zal geven, wat grote onzekerheid gaat brengen, een angst voor het onbekende. Met als gevolg: terugtrekken, vermijden, blokkeren. Onze angstige ziel is een scheepje in nood, is een scheepje dat in een veilige haven wil blijven als er buitengaats een storm opsteekt.
Na het in angst samentrekken van de ziel, kan er als een reactie ook juist een sterke uitbreiding van de ziel volgen. Zichzelf verliezen, in paniek raken, lamme benen krijgen, het woord hysterie is gevallen. Vaste grond onder de voeten is verdwenen. Angst kan als tegenreactie ook agressie wekken.
Zo werkt het vaak bij mannen. De angst wordt gemaskeerd door boosheid, een kracht naar buiten.
Bij het coronavirus is er voor risicopatiënten een dreiging. Een risico op ernstig ziek worden, erg benauwd worden, op de intensive care terecht komen en daar misschien sterven. Al wekenlang wordt het ons door de media tot in details voorgeschoteld. Die hebben vooral aandacht voor wat dreigt mis te gaan. Waar dat kan, gooien zij olie op het vuur van angst en onzekerheid. Natuurlijk is er een urgente situatie. Maar in de storm is er vooral een koelbloedige kapitein op het schip nodig.
Een deel van de angst is terecht: het moet voorkomen worden dat ziekenhuizen overbelast raken. En ja, het gebeuren op de intensive care is indrukwekkend – zoals altijd. Heeft het wel zin om daar allerlei verhalen over te lezen? Nee, het heeft geen nut, het geeft alleen maar nóg meer angst.

Welk deel van de angst is níet helemaal terecht en hoe kom je daarachter? Hoe dat deel van onterechte angst te ontmaskeren? Nadenken kan helpen. En zich breed te informeren. Pas na vele weken verschenen er soms artikelen die de corona epidemie in een kader plaatsten. Bijvoorbeeld de vergelijking met de jaarlijkse griep. Die kostte de afgelopen jaren duizenden mensen het leven, 2000 tot 9000 overlijdensgevallen per jaar. In Nederland overlijden dagelijks aan allerlei oorzaken sowieso 380 mensen. Sommigen kunnen daar misschien boos over worden en menen dat corona niet met griep te vergelijken is. En het gevoel krijgen dat de situatie gebagatelliseerd wordt. En ja, dit nieuwe coronavirus is zeker anders, is bij kwetsbare patiënten beschadigend voor de longen. Er spelen zich ook zeker dramatische taferelen af. Maar er zijn ook overeenkomsten. Ieder jaar, iedere winter overlijden veel mensen aan virusinfecties. Hoe verdrietig ieder overlijden ook is, het is nu eenmaal zo dat oudere mensen een keer gaan overlijden. Net als bij de griep zijn nu met de corona verreweg de meeste overledenen tachtig jaar of ouder met meerdere onderliggende ziektes. Ieder mens, ongeacht de leeftijd, verdient daarbij optimale medische zorg en begeleiding, en liefdevolle aandacht.

Met dit soort overwegingen kunnen we ons enigszins wapenen tegen alle negatieve berichten, tegen de dagelijkse, deprimerende cijfers van corona sterfgevallen. We kunnen proberen het probleem meer in zijn verband te zien. Zo kunnen we er iets tegenoverstellen, en wellicht zelfs een beetje moed vatten. De hele kwestie wel serieus nemen, maar tegelijkertijd het geheel blijven zien.
Vanuit de antroposofie kunnen we het in een nóg groter geheel zien. De antroposofie richt zich niet alleen op de gewone zichtbare wereld, maar ook op de diepere achtergronden van het bestaan, op de geestelijke wereld. Nogmaals, niet om de huidige crisissituatie te kleineren, maar omdat die geestelijke kant van het bestaan er ook bij hoort. Veel mensen geloven niet in een geestelijke wereld en hen zal het niets zeggen. Maar voor wie daar wel mee leeft, is het misschien nuttig de blik ook eens die kant op te richten. Voor wie wel in een hiernamaals gelooft komt sterven in een ander daglicht te staan. Sterven is niet het einde van het leven maar een overgang naar een ander bestaan, een geestelijk bestaan. Bij het sterven gaat de mens over naar een hogere wereld. En die hogere wereld, ook wel de hemel genoemd, dat is ons thuisland. Mensen die daar bij een bijna-dood ervaring wel eens iets van hebben gezien, willen eigenlijk niet meer terug naar de aarde.
Bij de overgang naar die wereld worden we begeleid. We worden begeleid door onze beschermengel. Ook in het gewone leven leidt de beschermengel ons door moeilijke en belangrijke fasen heen. Veel mensen voelen daar wel eens iets van, voelen dat hun leven niet toevallig verloopt. Dat op bijzondere momenten, bijvoorbeeld door een onverwachte ontmoeting, het leven een andere wending krijgt. De beschermengel is er altijd, en kan altijd om hulp gevraagd worden.
Het kan misschien een beetje vertrouwen geven als we weten dat we zo begeleid worden.  Het zou mooi zijn als we dat ook nu in het achterhoofd zouden kunnen houden. De kunst zou zijn, het leven te nemen zoals het komt, ook in deze spannende tijd.
Van Rudolf Steiner komt een meditatie, een soort gebed wat hierover gaat; de overgave waarvan hier sprake is, is bepaald geen makkelijk doel. Maar wellicht brengt het toch iets. Het is de tegenhanger van de angst.

Wat ook komen mag,

wat mij ook het volgende uur,

de volgende dag brengen mag:

Ik kan het, als het mij volledig onbekend is,

door geen angst veranderen.

Ik wacht het af,

met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust.

Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden;

wij stoten door vlagen van angst terug,

wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.

De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt,

de zekerheid, dat datgene wat komt,

komen moet en dat het op de een of andere wijze zijn goede werking zal hebben,

het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën

dat is de stemming van het overgavegebed.

Dat is één van de dingen die we in deze tijd moeten leren:

uit louter vertrouwen te leven zonder bestaanszekerheid,

uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld.

Anders gaat het in deze tijd niet, als we niet de moed willen laten zakken.

Laten we onze wil voortdurend sterken

en proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond.

Rudolf Steiner

Dit gebed is niet fatalistisch bedoeld. Dit gebed geeft een mogelijkheid om innerlijk krachten te bundelen. Het is verder juist goed als we alles doen wat we kunnen om onszelf en anderen gezond te houden. Angst en passiviteit werkt ondermijnend. Actief worden en vertrouwen oefenen maakt sterk.

INTERESSANTE LINKS – Wilt u eens een ander geluid dan dat van de media:

Artikel: corona-nuchter bekeken

https://www.scienceguide.nl/2020/03/we-moeten-accepteren-dat-het-risico-van-de-dood-bij-het-leven-hoort/

Ziekenhuis-ethicus Erwin Kompanje: coronabeleid is inhumaan. Ouderen wordt niets gevraagd.

Antroposofisch beeld van dit virus

Duitse longarts die zijn twijfels heeft: Wolfgang Wodarg (youtube).

Duitse Immunoloog die sterke twijfels heeft: Bhakti

Nederlandse longarts die zijn twijfels heeft, David Prins:

Kwetsbaren beschermen… ten koste van kwetsbaren, artikel van collega Johanna Priester

NB. Berichten waarin twijfel of kritiek worden geuit worden soms van internet verwijderd. Dat is toch wel heel kwalijk.
In een democratie hoort discussie mogelijk te zijn, is zelf noodzakelijk.

Zie verder voor cijfers bv. gezondheidszorg.info over de sterfte aan griep of
het aantal corona besmettingen per 100.000 inwoners per stad
Overzicht besmettingen per land (wereldkaart)
In Leiden zijn nu 17 personen met corona opgenomen. (Leiden heeft 120.000 inwoners).

Hulplijn Rode Kruis: 070-4455888

Huib de Ruiter, huisarts
hdr@de-lemniscaat.nl

Advies thuisarts.nl:

 • Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).
  • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. (NB: onderzoek laat zien dat men  8 dagen besmettelijk blijft  (hdr).
  • U hoeft de huisarts niet te bellen.
 • Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u geldt:
  • u wordt in een paar dagen steeds zieker
  • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
  • u raakt steeds meer in de war
  • u heeft meer dan 3 dagen koorts
  • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts
 • Ga NIET naar de huisarts toe.
 • Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.
 • Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geef anderen geen hand.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Wordt u na 5-7 dagen snel een stuk zieker, met name idv vermoeidheid en uitputting, overleg dan met uw arts